หน้าแรก
School Update

 

                                                  สร้างเสริมปัญญา พัฒนาคุณภาพ ซาบซึ่งคุณธรรม

 

ประวัติโรงเรียนอักษรพัทยา

                   โรงเรียนอักษรพัทยา   ตั้งอยู่เลขที่ 608 / 1หมู่ 10  ซอยพัทยาใต้ 1(ตัดซอยกอไผ่) ถนนพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง   จังหวัดชลบุรี   รหัสไปรษณีย์ 20150   สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์ 038-374532  โทรสาร 038-374532 e-mail : pattaya@aksorn.ac.th   website : www.aksorn.ac.th

                    - ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา   2529

                   - เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

                    - มีเนื้อที่ 14 ไร่  1 ตารางวา

                    - เขตพื้นที่บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

                     โรงเรียนอักษรพัทยา เปิดดำเนินการเมื่อปีการศึกษา 2529  เดิมตั้งอยู่เลขที่ 350 หมู่  9  ซอยเกษมสุวรรณ  ตำบลหนองปรือ   อำเภอบางละมุง   จังหวัดชลบุรี  ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ เลขที่  608/1 หมู่ 10  ซอยพัทยาใต้  1  (ตัดซอยกอไผ่)  ถนนพัทยาใต้   ตำบลหนองปรือ   อำเภอบางละมุง   จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์  20150  ให้บริการทางการศึกษาแก่เด็ก  และเยาวชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง  อำเภอศรีราชา  อำเภอสัตหีบ  อำเภออื่นๆ ในจังหวัดชลบุรี  รวมทั้งพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง  โดยมี นายนิคม   หมดราคี   เป็นผู้รับใบอนุญาต  นางสาวปวีณา    หมดราคี    ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ  และนางสาวจีระพร เมืองอินทร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอักษรพัทยาจัดการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล  ระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 1,000 คนเศษ  โรงเรียนได้ใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการตลอดมา  โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  ผู้ปกครอง  ผู้แทนชุมชน  และนักเรียนรวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งมั่นสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

                        ปีการศึกษา  2547   ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 1 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

                         ปีการศึกษา  2550  ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)

                         ปีการศึกษา  2550   ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1  สถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษา และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

                          ปีการศึกษา  2551   ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน  ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

                           ปีการศึกษา 2551   ได้รับเกียรติบัตรมีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา  2550-2551  จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

                           ปีการศึกษา  2555   ได้รับเกียรติบัตรการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนการศึกษาปฐมวัยในระดับ ดีมาก  การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในระดับ ดี จากสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

                            ปีการศึกษา  2555   ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 3  จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) การศึกษาปฐมวัย ในระดับ  ดีมาก  การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ในระดับ ดี  

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School
ติดต่อโรงเรียน