หน้าแรก
School Update

 

นายนิคม หมดราคี
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอักษรพัทยา
 
   
 
ดร.ปวีณา หมดราคี
ผู้จัดการโรงเรียนอักษรพัทยา
 
 
 
 
นางสาวจีระพร เมืองอินทร์
อำนวยการโรงเรียนอักษรพัทยา
 
 
         
                                                                         
        นางสาววรรณี   สุขอยู่                            นางสาววงษ์เดือน   โอสถานนท์                           นางมณฑิตา  ทวีจันทร์              
     ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ                  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน             ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                                             
 
 
                                                                         
       นางจารุวรรณ ลิ้มภักดีกุล                          นางจุฑารัตน์  จันทร์ลอยเมฆ                             นางสาวสายสมร  ทองบ่อ
     หัวหน้าฝ่ายวิขาการ MFEA                           หัวหน้าฝ่ายวิชาการ IEP                                    หัวหน้าแผนกอนุบาล
 

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School
ติดต่อโรงเรียน