การจัดการศึกษา

การจัดการศึกษาปฐมวัย "เตรียมอนุบาล"

          อักษรกรุ๊ป ดูแลเอาใจใส่เด็กๆ ด้วยความรัก ความอบอุ่น เน้นความสะอาด ปลอดภัย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนา ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และจิตใจ สติปัญญา เพื่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างเป็นระบบต่อไป โดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์ด้านปฐมวัย

          ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทุกด้านแก่เด็กปฐมวัย  ยึดหลักการอบรม เลี้ยงดูและให้การศึกษาที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สภาพชุมชน สังคม และวัฒนธรรม พัฒนาเด็กแบบองค์รวมโดยผ่านการเล่นและกิจกรรม ที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมี คุณภาพและมีความสุข

รับสมัครนักเรียนเตรียมอนุบาล

(อายุ 2 ปี)

อัตราค่าเล่าเรียน

เดือนแรก                      4,500 บาท

เดือนถัดไป     เดือนละ  3,500 บาท

หมายเหตุ  อัตราค่าเล่าเรียน รวมค่าอาหาร, ค่าดูแล, ค่าเครื่องใช้, ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าบัตรนักเรียน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แจกเส้นคั่น

การจัดการศึกษาปฐมวัย "อนุบาล"

         จัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการ พัฒนาเด็กทุกด้านโดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละคน

o   จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมซึ่งบูรณาการ การเรียนรู้ให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย

o   ใช้ผลการประเมินพัฒนาการเป็นข้อมูล ในการวางแผนการจัดกิจกรรม และ สื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครอง

o   ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและมี ประสบการณ์ด้านปฐมวัย

o   เรียนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน กับคุณครูเจ้าของภาษา

o   จัดกิจกรรม  My First English Adventure (MFEA) ให้กับนักเรียน ทุกคน

ทักษะของเด็กในศตวรรษที่   21

การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะจำเป็น

         - ทักษะการดำรงชีวิต                   

         - รักการเรียนรู้                      

         - ปลูกฝังวินัยและคุณธรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แจกเส้นคั่น

การจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา

"English   we can"

 

          การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้น ป.1 - ป.6) มุ่งเน้นให้ความสำคัญทั้ง ความรู้และคุณธรรม ออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทของผู้เรียนโดยมีการกำหนดสาระการเรียนรู้ตามลักสูตรซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และ กระบวนการการเรียนรู้ คุณลักษณะหรือค่านิยม รวมถึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน

ทักษะของเด็กในศตวรรษที่   21

  1. อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น
  2. ทักษะในการ แก้ปัญหา
  3. ทักษะการคิด อย่างมีวิจารณญาณ
  4. Reading, Writing and Rithemetics

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แจกเส้นคั่น

การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

          การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ชั้น ม.1 - 3) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจ ความถนัด และความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการ คิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหามีทักษะ  ในการดำเนินชีวิต มีทักษะการใช้ เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้าน ความรู้ ความคิด ความดีงามและมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ

ทักษะของเด็กในศตวรรษที่   21

· ทักษะชีวิต

· ทักษะอาชีพ

· ทักษะด้านความร่วมมือ

· การทำงานเป็นทีม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

        เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา, ค่ายวิทยาศาสตร์, ค่ายภาษาอังกฤษ, ค่ายอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น,  ดนตรีไทย, ดนตรีสากล, นาฏศิลป์, ศิลปะ, คอมพิวเตอร์, กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แจกเส้นคั่น

                         การจัดการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย                                             

แผนการเรียน

Ø คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์

Ø ศิลป์ - ภาษา

1. โรงเรียนจัดครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และจบตรงสาขาวิชาที่สอน

2. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับครู ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา

3. จัดสภาพแวดล้อมและห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่เพียบพร้อมและทันสมัย

4.เตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อมุ่งศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยโดยจัดให้มีโปรแกรมติวเตอร์เข้ามหาวิทยาลัย จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ทั้ง 2 ภาคเรียน

5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายวิทยาศาสตร์, ค่ายทางด้านภาษา, กิจกรรมทัศนศึกษา, กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ,จัดให้มี การเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร  (รด.) เป็นต้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แจกเส้นคั่น

My First English Adventure (MFEA)

            เตรียมพบกับ...หลักสูตรใหม่ My First English Adventure

            (MFEA) ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กตั้งแต่ระดับ อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาโดย ดร. ยาเอล เบจาราโน จากประเทศอิสราเอล  ออกแบบมาเพื่อให้เด็กที่เริ่มเรียน ภาษาอังกฤษในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่หรือภาษาที่สอง

            ยึดหลักทฤษฎีการสอนภาษาที่สองแบบธรรมชาติ (Natural Approcah) และออกแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราว นิทาน บทเพลง และเกม ที่มีคำศัพท์ และเนื้อหาที่เหมาะสมตามวัย

กิจกรรม

ระดับชั้น

เวลาเรียน

 

My First English

Adventure 

 อนุบาล 1 (ปกติ,  IEP)

 10 ครั้ง/สัปดาห์ (ครั้งละ 30 นาที)

 อนุบาล  2 - 3 (ปกติ,  IEP)

 5 ครั้ง/สัปดาห์ (ครั้งละ 60 นาที)

 ป.1 - ป.4 (ปกติ)

 4 ครั้ง/สัปดาห์ (ครั้งละ 50 นาที)

 ป.1 - ป.6 (IEP)

 5 ครั้ง/สัปดาห์ (ครั้งละ 50 นาท

 

......easy to teach,  fun to learn......

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แจกเส้นคั่น

Intensive English Program (IEP)

เป็นแผนการเรียนที่เหมาะสำหรับนักเรียนไทย

ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล  1-3 (IEP)

o   เตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งหลักสูตรไทยและสากล เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับนักเรียนไทยที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยครูประจำชั้นชาวไทยและชาวต่างชาติ เน้นการสนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker) ครูประจำชั้น  2 ท่าน (ครูไทย และครูต่างชาติ)

o   จัดกิจกรรม Open House เชิญผู้ปกครองเยี่ยมชมการเรียนการสอนถึงในห้องเรียน กิจกรรมเสริมทักษะทางภาษา, ว่ายน้ำ, ดนตรีไทย, ดนตรีสากล, ศิลปะ, นาฏศิลป์ และเทควันโด

o   ห้องเรียน ห้องประกอบ และสื่อการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ แจกเส้นคั่น

Intensive English Program (IEP) 

เป็นแผนการเรียนที่เหมาะสำหรับนักเรียนไทย

ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่   1-6  และมัธยมศึกษาปีที่  1-3

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองที่มี ความประสงค์จะส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้เข้มข้นมากขึ้น

2. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และใช้ทักษะ ในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น

3. นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ เจ้าของภาษา (Native Speaker) เป็นเวลาที่มากขึ้น ในค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการเรียน ในหลักสูตร   English Program (EP)

4. นักเรียนมีความรู้และทักษะครบถ้วนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

o จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speaker) จำนวน 10 คาบ/ สัปดาห์  ในวิชา English, Communication,  Maths, Science, Computer, Guidance, Sport, Arts and  Music

o   ในชั่วโมงเรียนจะมีครูไทยดูแลและให้คำแนะนำแก่นักเรียนคู่กับครูต่างชาติทุกคาบเรียน

o   การวัดผลประเมินผลใช้แนวการวัดผลและประเมินผลตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ

o   สอนภาษาจีนกลาง เพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอื่น

o   กิจกรรม  Intensive  English Camp, Tourist Interview

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ thank you

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School
ติดต่อโรงเรียน