การสมัครเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

1.หลักฐานที่ต้งนำมายื่นในวันสมัคร (เอกสารตามข้อที่ 1- 5 ต้องนำมายื่นในวันสมัครเรียน)

1.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน-บิดา-มารดา และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง

จำนวน 1 ชุด

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา และผู้ปกครอง  จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาสูติบัตร    จำนวน 1 ชุด

4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว    จำนวน 2 รูป

5.ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)   

6.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

7.แบบแสดงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)

8.แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)

9.เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)

10.สมุดันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)

11.ใบส่งตัวนักเรียน

2.การทดสอบและสัมภาษณ์ (วันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งอีกครั้งในบัตรสอบหลังจากส่งใบสมัครแล้ว)

          1.ทดสอบภาษาไทย 20 คะแนน, คณิตศาสตร์ 20 คะแนน, ภาษาอังกฤษ 20 คะแนน และการอ่าน 20 คะแนน

          2.สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง 20 คะแนน

3.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

          ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2           มอบตัวนักเรียนและลงทะเบียน ......(ติดต่อธรุการ)…บาท

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3             มอบตัวนักเรียนและลงทะเบียน ......(ติดต่อธรุการ)…บาท

   อัตราค่าใช้จ่ายอื่นๆ (โดยประมาณ)

          1.ชุดนักเรียน                                  5.กระเป๋านักเรียน

          2.ชุดกิจกรรม                                  6.ชุดว่ายน้ำ

          3.หนังสือเรียน                                7.เรียนพิเศษ

          4.ค่ารถรับส่ง (คิดตามระยะทาง)

4.การมอบตัวชำระค่าเล่าเรียน

          ผู้ปกครองติดต่อมอบตัวพร้อมชำระค่าเล่าเรียนตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด

5.การเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

          นักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมจะต้องเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

(ช่วงระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม, 1-5เมษายน, 22-26เมษายน 2562)

6.จำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์ และแบบเรียนในวันที่ 30 มีนาคม 2562

ท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกธุรการ

โทร. 038374532 หรือ 0863280706

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School
ติดต่อโรงเรียน