การสมัครเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

1.หลักฐานที่ต้งนำมายื่นในวันสมัคร (เอกสารตามข้อที่ 1- 5 ต้องนำมายื่นในวันสมัครเรียน)

1.สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน-บิดา-มารดา และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(กรณีมีการเปลี่ยนแปลง)    จำนวน 1 ชุด

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา และผู้ปกครอง       จำนวน 1 ชุด

3.สำเนาสูติบัตร       จำนวน 1 ชุด

4.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว     จำนวน 2 รูป

5.ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)   

6.ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

7.แบบแสดงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ปพ.4)

8.แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)

9.เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)

10.สมุดันทึกผลการเรียนรู้ (ปพ.9)

11.ใบส่งตัวนักเรียน

2.เกณฑ์อายุ ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุไม่ต่ำกว่า 6 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561

3.การทดสอบและสัมภาษณ์ (วันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งอีกครั้งในบัตรสอบหลังจากส่งใบสมัครแล้ว)

          1.ทดสอบภาษาไทย 20 คะแนน, คณิตศาสตร์ 20 คะแนน, ภาษาอังกฤษ 20 คะแนน และการอ่าน 20 คะแนน

          2.สัมภาษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง 20 คะแนน

4.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

          ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-2 (IEP) มอบตัวนักเรียนและลงทะเบียน 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 (IEP)     มอบตัวนักเรียนและลงทะเบียน  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-5 (IEP) มอบตัวนักเรียนและลงทะเบียน 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (IEP)     มอบตัวนักเรียนและลงทะเบียน  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-5         มอบตัวนักเรียนและลงทะเบียน  

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มอบตัวนักเรียนและลงทะเบียน 

   อัตราค่าใช้จ่ายอื่นๆ (โดยประมาณ)

          1.ชุดนักเรียน                                  5.กระเป๋านักเรียน

          2.ชุดกิจกรรม                                 6.ชุดว่ายน้ำ

          3.หนังสือเรียน                                7.เรียนพิเศษ

          4.ค่ารถรับส่ง (คิดตามระยะทาง)

5.การมอบตัวชำระค่าเล่าเรียน

          ผู้ปกครองติดต่อมอบตัวพร้อมชำระค่าเล่าเรียนตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด

6.การเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

          นักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมจะต้องเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

(ช่วงระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม, 2-6เมษายน, 23-27เมษายน 2561)

7.จำหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์ และแบบเรียนในวันที่ 31 มีนาคม 2561

ท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกธุรการ

โทร. 038374532 หรือ 0863280706

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School
ติดต่อโรงเรียน