การสมัครเรียน

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562

อนุบาล

 

1.การรับสมัคร

             - รับนักเรียนชาย-หญิง

             - ระดับอนุบาลปีที่ 1-3

2.หลักสูตรที่เปิดสอน

             - หลักสูตรสามัญ

             - หลักสูตร Intensive English Program

3.คุณสมบัติ

             - อนุบาล 1 อายุไม่ต่ำกว่า 3 ปีบริบูรณ์   เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

             - อนุบาล 2 อายุไม่ต่ำกว่า 4 ปีบริบูรณ์   เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

             - อนุบาล 3 อายุไม่ต่ำกว่า 5 ปีบริบูรณ์   เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

4.กำหนดวันรับสมัคร

             - เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป เวลา 08.00-16.30 น. (วันจันทร์ - เสาร์)

5.หลักฐานการสมัคร

        1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน-บิดา-มารดา และหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง) จำนวน 1 ชุด

        2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา และผู้ปกครอง       จำนวน 1 ชุด

        3. สำเนาสูติบัตร       จำนวน 1 ชุด

        4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว     จำนวน 2 รูป

        5. ค่าใบสมัคร 200 

6. การประเมินความพร้อมและสัมภาษณ์

       1. สัมภาษณ์ผู้ปกครองละนักเรียน

       2. ประเมินพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม

7.การมอบตัวชำระเงินค่าเล่าเรียน

       1. เมื่อผ่านการประเมินความพร้อมและสมัภาษณ์แล้วต้องมอบตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด

       2. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นแล้ว โรงเรียนจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

8. การเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน

       นักเรียนที่ผ่านการประเมินความพร้อมจะต้องเรียนพิเศษปรับพื้นฐานภาคฤดูร้อน (ช่วงระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 27 เมษายน 2562)

ค่าเรียนโปรแกรมปกติ คนละ 3,000 บาท และโปรแกรม IEP 4,000 บาท

9. การแจ้งความจำนงการใช้บริการรถโรงเรียน

        - แจ้งความจำนงการใช้บริการรถรับ-ส่ง ในวันมอบตัว

        - ค่าบริการคิดตามระยะทางและจะแจ้งให้ทราบภายหลังการสำรวจเส้นทางเรียบร้อยแล้ว

10. การจำหน่ายอุปกรณ์

        - จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ต่างๆในวันที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น.

 

ท่านผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกธุรการ

โทร. 038374532 หรือ 0863280706

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School
ติดต่อโรงเรียน