กิจกรรม

 

 

โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6

วันที่ เดือน ปี

เวลา

นาที

วิชาที่สอบ

ข้อสอบ

วันจันทร์ที่

5 มีนาคม 2561

08.30 – 10.00 น.

90

คณิตศาสตร์

เลือกตอบ/แสดงวิธีทำ

10.00 - 11.00 น.

60

ประวัติศาสตร์

เลือกตอบ/บรรยาย

11.00 - 12.00 น.

60

สุขศึกษา

เลือกตอบ/บรรยาย

12.00 – 13.00  น.

พักกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

60

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลือกตอบ/บรรยาย

14.00 – 15.00 น.

60

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เลือกตอบ/บรรยาย

วันอังคารที่

6 มีนาคม 2561

08.30 – 09.30 น.

60

วิทยาศาสตร์

เลือกตอบ/แสดงวิธีทำ

09.30 – 10.30 น.

60

หน้าที่พลเมือง

เลือกตอบ/บรรยาย

10.30 – 11.30 น.

60

ภาษาอังกฤษ

เลือกตอบ/บรรยาย

11.30 – 12.30 น.

พักกลางวัน

12.30 – 13.30 น.

60

ภาษาไทย

เลือกตอบ/บรรยาย

13.30 – 14.30 น.

60

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

เลือกตอบ/บรรยาย

14.30 – 15.00 น.

30

Big Cleaning Day (ห้องเรียน)/ครูประจำชั้นโฮมรูม

 

 

หมายเหตุ * วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารและวิชาภาษาจีน สอบนอกตาราง ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2  มีนาคม  2561

* นักเรียน (IEP) สอบวิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ โดยครูชาวต่างชาติ ในชั่วโมงเรียนของตนเอง          

* วันสอบปลายภาคเรียน แต่งกายด้วยชุดนักเรียน และโรงเรียนเลิกเวลา 15.00 น.

"...............................................................................................................................................................................................................

 

โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6

วันที่ เดือน ปี

เวลา

นาที

วิชาที่สอบ

ข้อสอบ

วันจันทร์ที่

5 มีนาคม 2561

08.30 – 10.00 น.

90

คณิตศาสตร์

เลือกตอบ/แสดงวิธีทำ

10.00 - 11.00 น.

60

ประวัติศาสตร์

เลือกตอบ/บรรยาย

11.00 - 12.00 น.

60

สุขศึกษา

เลือกตอบ/บรรยาย

12.00 – 13.00  น.

พักกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

60

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลือกตอบ/บรรยาย

14.00 – 15.00 น.

60

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เลือกตอบ/บรรยาย

วันอังคารที่

6 มีนาคม 2561

08.30 – 09.30 น.

60

วิทยาศาสตร์

เลือกตอบ/แสดงวิธีทำ

09.30 – 10.30 น.

60

หน้าที่พลเมือง

เลือกตอบ/บรรยาย

10.30 – 11.30 น.

60

ภาษาอังกฤษ

เลือกตอบ/บรรยาย

11.30 – 12.30 น.

พักกลางวัน

12.30 – 13.30 น.

60

ภาษาไทย

เลือกตอบ/บรรยาย

13.30 – 14.30 น.

60

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

เลือกตอบ/บรรยาย

14.30 – 15.00 น.

30

Big Cleaning Day (ห้องเรียน)/ครูประจำชั้นโฮมรูม

 

 

หมายเหตุ  * วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารและวิชาภาษาจีน สอบนอกตาราง ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2  มีนาคม  2561

* นักเรียน (IEP) สอบวิชาคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ โดยครูชาวต่างชาติ ในชั่วโมงเรียนของตนเอง           

* วันสอบปลายภาคเรียน แต่งกายด้วยชุดนักเรียน และโรงเรียนเลิกเวลา 15.00 น.

 

                                                                          

Aksorn Group

         Final Test Timetable for Semester 2, Academic Year 2017, Level: Primary 1-6

Date

Time

Duration

(Minutes)

Subject

Remark

 

Monday

5th March 2018

08.30 – 10.00

90

Maths

Choices/Writing

 

10.00 – 11.00

60

History

Choices/Writing

 

11.00 – 12.00

60

Health Studies and Physical Education

Choices/Writing

 

12.00 – 13.00

Lunch

 

13.00 – 14.00

60

Social Studies,Religion and Culture

Choices/Writing

 

14.00 – 15.00

60

Occupations and Technology

Choices/Writing

 

Tuesday

6th March 2018

08.30 – 09.30

60

Science

Choices/Writing

 

09.30 – 10.30

60

Citizenships

Choices/Writing

 

10.30 – 11.30

60

English

Choices/Writing

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

11.30 – 12.30

Lunch

 

12.30 – 13.30

60

Thai

Choices/Writing

 

13.30 – 14.30

60

Art , Music and Thai  dance

 

 

14.30 – 15.00

30

Big Cleaning Day (Classroom cleaning)/Homeroom

 

 

Remark      *     Testing period for English Conversation and Chinese is 19th February – 2nd March  2018.

                   *     For (IEP) the tests of Maths, Science, English and Computer (taught by foreign teachers) will take place in the classrooms in general studying hours.

                   *     On the final test days, students will wear school uniform, and the school will be closed at 15.00 p.m.

 

"...............................................................................................................................................................................................................

 

Aksorn Group

         Final Test Timetable for Semester 2, Academic Year 2017, Level: Primary 1-6

Date

Time

Duration

(Minutes)

Subject

Remark

 

Monday

5th March 2018

08.30 – 10.00

90

Maths

Choices/Writing

 

10.00 – 11.00

60

History

Choices/Writing

 

11.00 – 12.00

60

Health Studies and Physical Education

Choices/Writing

 

12.00 – 13.00

Lunch

 

13.00 – 14.00

60

Social Studies,Religion and Culture

Choices/Writing

 

14.00 – 15.00

60

Occupations and Technology

Choices/Writing

 

Tuesday

6th March 2018

08.30 – 09.30

60

Science

Choices/Writing

 

09.30 – 10.30

60

Citizenships

Choices/Writing

 

10.30 – 11.30

60

English

Choices/Writing

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

11.30 – 12.30

Lunch

 

12.30 – 13.30

60

Thai

Choices/Writing

 

13.30 – 14.30

60

Art , Music and Thai  dance

 

 

14.30 – 15.00

30

Big Cleaning Day (Classroom cleaning)/Homeroom

 

 

Remark      *     Testing period for English Conversation and Chinese is 19th February – 2nd March  2018.

                   *     For (IEP) the tests of Maths, Science, English and Computer (taught by foreign teachers) will take place in the classrooms in general studying hours.

                   *     On the final test days, students will wear school uniform, and the school will be closed at 15.00 p.m.

 

โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2     ปีการศึกษา  2560 

ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3

วัน  เดือน  ปี

เวลา

นาที

วิชาที่สอบ

 

วันจันทร์ที่

5  มีนาคม  2561

09.00 – 10.00 น.

60

คณิตศาสตร์

 

10.00 – 11.00 น.

60

ภาษาอังกฤษ

 

11.00 – 12.30 น.

พักกลางวัน

 

12.30 – 13.30 น.

60

สร้างเสริมลักษณะนิสัย

 

13.30 – 14.30 น.

นักเรียนอนุบาลพักผ่อนประจำวัน

 

วันอังคารที่

6  มีนาคม  2561

09.00 – 10.00 น.

60

ภาษาไทย

 

10.00 – 11.00 น.

60

สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 

11.00 – 12.30 น.

พักกลางวัน

 

12.30 – 14.30 น.

นักเรียนอนุบาลพักผ่อนประจำวัน

 

 

หมายเหตุ     * วันสอบปลายภาคเรียน แต่งกายด้วยชุดนักเรียน และโรงเรียนเลิกเวลา 15.00 น.

 

"...............................................................................................................................................................................................................

 

โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2     ปีการศึกษา  2560 

ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3

วัน  เดือน  ปี

เวลา

นาที

วิชาที่สอบ

 

วันจันทร์ที่

5  มีนาคม  2561

09.00 – 10.00 น.

60

คณิตศาสตร์

 

10.00 – 11.00 น.

60

ภาษาอังกฤษ

 

11.00 – 12.30 น.

พักกลางวัน

 

12.30 – 13.30 น.

60

สร้างเสริมลักษณะนิสัย

 

13.30 – 14.30 น.

นักเรียนอนุบาลพักผ่อนประจำวัน

 

วันอังคารที่

6  มีนาคม 2561

09.00 – 10.00 น.

60

ภาษาไทย

 

10.00 – 11.00 น.

60

สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 

11.00 – 12.30 น.

พักกลางวัน

 

12.30 – 14.30 น.

นักเรียนอนุบาลพักผ่อนประจำวัน

 

หมายเหตุ     * วันสอบปลายภาคเรียน แต่งกายด้วยชุดนักเรียน และโรงเรียนเลิกเวลา 15.00 น.

 

Aksorn Group

Final Test Timetable for Semester 2 , Academic Year 2017

Level: Kindergarten 1-3

Date

Time

Duration(Minutes)

Subject

 

Monday

5th March 2018

09.00 – 10.00 น.

60

Maths

 

10.00 – 11.00 น.

60

English

 

11.00 – 12.30 น.

Lunch

 

12.30 – 13.30 น.

60

Behavior  Promotion

 

13.30 – 14.30 น.

Recreation Time

 

Tuesday

6th March 2018

09.00 – 10.00 น.

60

Thai Language

 

10.00 – 11.00 น.

60

Life Experience Promotion

 

11.00 – 12.30 น.

Lunch

 

12.30 – 14.30 น.

Recreation Time

 

 

Remark: *    On Final test days the students  wear  school uniform. The school will be closed at 15.00 p.m.

 

Aksorn Group

Final Test Timetable for Semester 2 , Academic Year 2017

Level: Kindergarten 1-3

Date

Time

Duration(Minutes)

Subject

 

Monday

5th March 2018

09.00 – 10.00 น.

60

Maths

 

10.00 – 11.00 น.

60

English

 

11.00 – 12.30 น.

Lunch

 

12.30 – 13.30 น.

60

Behavior  Promotion

 

13.30 – 14.30 น.

Recreation Time

 

Tuesday

6th March 2018

09.00 – 10.00 น.

60

Thai Language

 

10.00 – 11.00 น.

60

Life Experience Promotion

 

11.00 – 12.30 น.

Lunch

 

12.30 – 14.30 น.

Recreation Time

 

 

Remark: *    On Final test days the students  wear  school uniform. The school will be closed at 15.00 p.m.

 

 

โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3

 

วันที่ เดือน ปี

เวลา

นาที

วิชาที่สอบ

ข้อสอบ

วันจันทร์

5 มีนาคม 2561

08.30 - 10.30 น.

120

คณิตศาสตร์

เลือกตอบ/แสดงวิธีทำ

10.30 - 12.00 น.

90

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลือกตอบ/บรรยาย

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

60

ทัศนศิลป์ , ดนตรี , นาฏศิลป์

เลือกตอบ/บรรยาย

14.00 - 15.00 น.

60

สุขศึกษาและพลศึกษา

เลือกตอบ/บรรยาย

วันอังคาร

6 มีนาคม 2561

08.30 - 10.30 น.

120

วิทยาศาสตร์

เลือกตอบ/แสดงวิธีทำ

10.30 – 12.00 น.

90

ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

เลือกตอบ/บรรยาย

12.00 – 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

60

ประวัติศาสตร์

เลือกตอบ/บรรยาย

14.00 – 15.00 น.

60

การงานอาชีพ

เลือกตอบ/บรรยาย

วันพุธ

7 มีนาคม 2561

08.30 - 10.30 น.

120

คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

เลือกตอบ/แสดงวิธีทำ

10.30 – 12.00 น.

90

ภาษาไทย

เลือกตอบ/บรรยาย

12.00 – 12.50 น.

พักกลางวัน

12.50 – 13.40 น.

50

คอมพิวเตอร์

เลือกตอบ/บรรยาย

13.40 – 14.30 น.

50

หน้าที่พลเมือง

เลือกตอบ/บรรยาย

14.30 – 15.00 น.

30

Big Cleaning Day (ห้องเรียน)/ครูประจำชั้นโฮมรูม

 

หมายเหตุ   * วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารและวิชาภาษาจีน สอบนอกตาราง ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561

                  * วันสอบปลายภาคเรียน แต่งกายด้วยชุดนักเรียน  โรงเรียนเลิกเวลา 15.00 น. และนัดสอบซ่อม 8 มีนาคม 2561

"…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2560  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-3

 

วันที่ เดือน ปี

เวลา

นาที

วิชาที่สอบ

ข้อสอบ

วันจันทร์

5 มีนาคม 2561

08.30 - 10.30 น.

120

คณิตศาสตร์

เลือกตอบ/แสดงวิธีทำ

10.30 - 12.00 น.

90

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เลือกตอบ/บรรยาย

12.00 - 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 - 14.00 น.

60

ทัศนศิลป์ , ดนตรี , นาฏศิลป์

เลือกตอบ/บรรยาย

14.00 - 15.00 น.

60

สุขศึกษาและพลศึกษา

เลือกตอบ/บรรยาย

วันอังคาร

6 มีนาคม 2561

08.30 - 10.30 น.

120

วิทยาศาสตร์

เลือกตอบ/แสดงวิธีทำ

10.30 – 12.00 น.

90

ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

เลือกตอบ/บรรยาย

12.00 – 13.00 น.

พักกลางวัน

13.00 – 14.00 น.

60

ประวัติศาสตร์

เลือกตอบ/บรรยาย

14.00 – 15.00 น.

60

การงานอาชีพ

เลือกตอบ/บรรยาย

วันพุธ

7 มีนาคม 2561

08.30 - 10.30 น.

120

คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)

เลือกตอบ/แสดงวิธีทำ

10.30 – 12.00 น.

90

ภาษาไทย

เลือกตอบ/บรรยาย

12.00 – 12.50 น.

พักกลางวัน

12.50 – 13.40 น.

50

คอมพิวเตอร์

เลือกตอบ/บรรยาย

13.40 – 14.30 น.

50

หน้าที่พลเมือง

เลือกตอบ/บรรยาย

14.30 – 15.00 น.

30

Big Cleaning Day (ห้องเรียน)/ครูประจำชั้นโฮมรูม

 

หมายเหตุ   * วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารและวิชาภาษาจีน สอบนอกตาราง ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561

                  * วันสอบปลายภาคเรียน แต่งกายด้วยชุดนักเรียน  โรงเรียนเลิกเวลา 15.00 น. และนัดสอบซ่อม 8 มีนาคม 2561

 

Aksorn Group

Final Test Timetable for Semester 2, Academic Year 2017, Level: Secondary 1-3

 

Date

Time

Duration (Minutes)

Subject

Remark

Monday

5th March 2018

08.30 - 10.30

120

Maths

Choices/Writing

10.30 - 12.00

90

Social Studies, Religion and Culture

Choices/Writing

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.00

60

Visual Arts, Music, Thai Dance

Choices/Writing

14.00 - 15.00

60

Health Studies and Physical Education

Choices/Writing

Tuesday

6th March 2018

08.30 - 10.30

120

Science

Choices/Writing

10.30 – 12.00

90

Foreign Language (English)

Choices/Writing

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.00

60

History

Choices/Writing

14.00 – 15.00

60

Occupations

Choices/Writing

Wednesday

7th March 2018

08.30 - 10.30

120

Maths (Additional)

Choices/Writing

10.30 – 12.00

90

Thai Language

Choices/Writing

12.00 – 12.50

Lunch

12.50 – 13.40

50

Computer

Choices/Writing

13.40 – 14.30

50

Citizenships

Choices/Writing

14.30 – 15.00

30

Big Cleaning Day (Classroom cleaning)/Homeroom

 

Remark      *     Testing period for English Conversation and Chinese is 19th February – 2nd March  2018.

                   *     On the final test days, students will wear school uniform, and the school will be closed at 15.00 p.m.

                      Retest will take place on 8th March 2018. 

"………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Aksorn Group

Final Test Timetable for Semester 2, Academic Year 2017, Level: Secondary 1-3

 

Date

Time

Duration (Minutes)

Subject

Remark

Monday

5th March 2018

08.30 - 10.30

120

Maths

Choices/Writing

10.30 - 12.00

90

Social Studies, Religion and Culture

Choices/Writing

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.00

60

Visual Arts, Music, Thai Dance

Choices/Writing

14.00 - 15.00

60

Health Studies and Physical Education

Choices/Writing

Tuesday

6th March 2018

08.30 - 10.30

120

Science

Choices/Writing

10.30 – 12.00

90

Foreign Language (English)

Choices/Writing

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.00

60

History

Choices/Writing

14.00 – 15.00

60

Occupations

Choices/Writing

Wednesday

7th March 2018

08.30 - 10.30

120

Maths (Additional)

Choices/Writing

10.30 – 12.00

90

Thai Language

Choices/Writing

12.00 – 12.50

Lunch

12.50 – 13.40

50

Computer

Choices/Writing

13.40 – 14.30

50

Citizenships

Choices/Writing

14.30 – 15.00

30

Big Cleaning Day (Classroom cleaning)/Homeroom

Remark      *     Testing period for English Conversation and Chinese is 19th February – 2nd March  2018.

                   *     On the final test days, students will wear school uniform, and the school will be closed at 15.00 p.m.

                      Retest will take place on 8th March 2018.

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School
ติดต่อโรงเรียน