กิจกรรม

โรงเรียนอักษรพัทยา (Aksornpattaya School)

ปฏิทินเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2561 (Academic Schedule for March – May 2018)

 

วัน เดือน ปี / Date

กิจกรรรม / Activity

20  มี.ค. 61

20  Mar 18

ประกาศผลสอบ , นักเรียนลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 /2561

Giving grade reports. Students registration for semester 1/2018

26 - 30  มี.ค. 61

26 - 30  Mar 18

เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

Summer courses

30  มี.ค. 61

30  Mar 18

รับเอกสารผลการเรียน  ปพ.1  ป.6 , ม.3, ม.6

Giving report books “Por.Phor.1” to P.6, M.3 and M.6

31  มี.ค. 61

31  Mar 18

จำหน่ายเสื้อผ้าเครื่องแบบต่าง ๆ , อุปกรณ์การเรียน , จองหนังสือเรียน

Students buy school uniforms and stationery, and pay in advance for books.

2 - 6 เม.ย. 61

2 - 6  Apr 18

เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

Summer courses

7 - 22 เม.ย. 61

7 - 22 Apr 18

นักเรียนหยุดเรียนเทศกาลสงกรานต์

Holidays for Songkran festival

23 - 27 เม.ย. 61

23 - 27 Apr 18

เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

Summer courses

9 พ.ค. 61

9 May 18

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น

Orientation for new students in all levels

15 พ.ค. 61

15 May 18

เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

First school day for semester 1 academic year 2018

 

หมายเหตุ: ปฏิทินดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Remark: If there is any change on the above details you will be informed.

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School
ติดต่อโรงเรียน