หน้าหลัก
School Update

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 

จำหน่ายหนังสือเรียน และเครื่องแบบนักเรียน ทุกระดับชั้น

ตั้งแต่เวลา 7.30 น. - 15.30 น.

(กรุณาเก็บใบเสร็จค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์ไว้เบิกอุดหนุนฯ)

 

 

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School