หน้าแรก
School Update

             ผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนอักษรพัทยา ได้เข้าร่วมพิธีสวดมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช     บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School