หน้าแรก
School Update

                  การเข้าค่ายลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

           โรงเรียนอักษรพัทยาจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติการภาคสนามตามทักษะ กระบวนการกิจการลูกเสือ ระหว่างวันที 6-10 กุมภาพันธ์ 2560

  

  

  

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School