หน้าแรก
School Update

ประวัติโรงเรียนอักษรศึกษา

โรงเรียนอักษรศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษาโดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอักษรศึกษาเป็นโรงเรียนเอกชนที่บริหารงานโดยกลุ่มโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป ซึ่งมีทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอักษรศึกษา โรงเรียนอักษรพัทยา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

โรงเรียนอักษรศึกษาได้ซื้อกิจการมาจากนางสาวชูลาภ ดิษฐวงศ์ ซึ่งเป็นผู้จัดการโรงเรียนดรุณศึกษา ตั้งอยู่ที่บริเวณปากทางพัทยาใต้ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ซึ่งขณะนั้นมีนักเรียนจำนวน 82 คน มีนายสมาน ศักดิ์วิชิต เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาขอเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอักษรศึกษา และโรงเรียนได้ย้ายจากที่เดิมไปที่เรือนไม้สองชั้น เลขที่ 267 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับทุกปี และได้แต่งตั้งนายภราดร ธารามาศ เป็นครูใหญ่ ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 4 ปี ต่อมาได้แต่งตั้งนายอนุวรรตน์ ศรีประพันธ์ ขึ้นเป็นครูใหญ่โดยดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลา 6 ปี หลังจากนั้นได้แต่งตั้งนางธนิดา พัธโนทัยธาดา เป็นครูใหญ่ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โดยมี ดร.ปวีณา หมดราคี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนอักษรศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งนางสุกันยา ศรีสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และ ดร.ปวีณา หมดราคี ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนอักษรศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งนายเจษฎากร เชิดฉาย ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบัน

 

 

โรงเรียนอักษรศึกษา ย้ายสถานที่ทำการใหม่ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียน และการคมนาคมบริเวณที่ตั้งของสถานที่ใหม่มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

 

 

 

โรงเรียนอักษรศึกษา ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 142/26 หมู่ 5 ถนนพัทยา–นาเกลือ (ซอย 13) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 038-428938 โทรสาร 038-428938 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 e-mail : aksornsuksaschool@gmail.com website : http://www.aksorn.ac.th

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School