หน้าแรก
School Update

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 
มาตรา ๓๐ ให้โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ ผู้อานวยการ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกับผู้จัดการหรือผู้อานวยการหรือบุคคลเดียวกันทั้งสามตาแหน่ง ให้ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหรือสองคน ทั้งนี้ จานวนและคุณสมบัติของกรรมการต้องสอดคล้องกับขนาดและประเภทของโรงเรียนในระบบ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ การเลือกประธานกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง
 
มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (๑) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนในระบบ
     (๒) ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
     (๓) ให้คาแนะนาการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน
     (๔) กากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ
     (๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
     (๖) ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าของทรัพย์สินที่โรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น
 
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการต้องเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนในระบบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกู้ยืมเงินนั้นมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการดาเนินกิจการโรงเรียนในระบบ
 
     (๗) ให้ความเห็นชอบการกาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนในระบบ
     (๘) ให้ความเห็นชอบรายงานประจาปี งบการเงินประจาปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
     (๙) พิจารณาคาร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
     (๑๐) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 
 
 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School