หน้าแรก
School Update

การประกันคุณภาพการศึกษา

 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนอักษรศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558)

โรงเรียนอักษรศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School