หน้าแรก
School Update

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 - 2558  

 

ปรัชญาของโรงเรียน  (Philosophy) 

“เรียนเด่น เน้นคุณธรรม กิจกรรมเลิศล้ำ นำไปพัฒนา”

เรียนเด่น หมายถึง โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ที่หลากหลายและตั้งใจแสวงหาความรู้มาพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด

เน้นคุณธรรม หมายถึง โรงเรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนใฝ่ศึกษาและปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

กิจกรรมเลิศล้ำ หมายถึง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล

นำไปพัฒนา หมายถึง โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนนำความรู้และทักษะการแสวงหาความรู้และสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  ตลอดจนสามารถนำไปพัฒนาตนเองสังคม  และประเทศชาติ

 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ (Identity and Uniqueness)

          1) อัตลักษณ์

“แต่งกายสะอาด มารยาทเรียบร้อย”

          2) เอกลักษณ์

“ส่งเสริมความเป็นไทย”

 

นโยบาย (Policy)

          โรงเรียนอักษรศึกษามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรมและความเป็นไทย มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝังให้ผู้เรียนยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บุคลากรในโรงเรียนมีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

          โรงเรียนอักษรศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามวัย มีความเป็นไทยและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

 

พันธกิจ (Mission)

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียน
5. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. จัดกิจกรรมปลูกฝังผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพและความเป็นไทย
8. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการดำรงชีวิต
9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
10. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
11. จัดหาและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมและเพียงพอ
12. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
 

เป้าหมาย (Goal)

1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การคิดวิเคราะห์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน มีระดับสูงขึ้นทุกปีการศึกษา
4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียน
5. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
6. ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
7. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและความเป็นไทย
8. ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการดำรงชีวิตได้
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
10. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
11. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอ
12. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
 

กลยุทธ์ (Strategic)

          1. ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน การคิดวิเคราะห์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          กลยุทธ์ที่ 1       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          กลยุทธ์ที่ 2       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์

         

          2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

          กลยุทธ์ที่ 3       พัฒนาการเรียนรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย

         ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา

 

          3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน มีระดับสูงขึ้นทุกปีการศึกษา

          กลยุทธ์ที่ 4       พัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

         ขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้นทุกปีการศึกษา

 

          4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมรับประชาคมอาเซียน

          กลยุทธ์ที่ 5       พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

          กลยุทธ์ที่ 6       ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมรับประชาคมอาเซียน

 

          5. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีประสิทธิภาพ

          กลยุทธ์ที่ 7       จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง

 

          6. ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          กลยุทธ์ที่ 8       พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และประสบการณ์ และมีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบ

         ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

          7. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและความเป็นไทย

          กลยุทธ์ที่ 9       ปลูกฝังผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพเหมาะสมตามวัย มีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย

 

          8. ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการดำรงชีวิตได้

          กลยุทธ์ที่ 10     ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

          กลยุทธ์ที่ 11     ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

          9. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

          กลยุทธ์ที่ 12     พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

          10. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

          กลยุทธ์ที่ 13     ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้

 

          11. โรงเรียนมีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอ

          กลยุทธ์ที่ 14     จัดหาและพัฒนาสื่อ วัสดุและอุปกรณ์ให้มีความพร้อมและเพียงพอ

 

          12. โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

          กลยุทธ์ที่ 15     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School