หน้าแรก
School Update

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอักษรศึกษา

 

นายนิคม หมดราคี
ผู้รับใบอนุญาต
 
ดร.ปวีณา หมดราคี
ผู้จัดการ
 

นางสุกันยา ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการ
 
นางนิตดา ทวีวัฒน์
รองผู้อำนวยการ

 

 
นางสาวนภสร หนูน้อย   นางสาวอรนุช ไทยลาว
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School