หน้าแรก
School Update

ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหาร และหัวหน้างาน

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1. นางสุกันยา  ศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการ

2. นางนิตดา ทวีวัฒน์

รองผู้อำนวยการ

3. นายนิพนธ์ แก้วผลึก

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

4. นางสาวอรนุช ไทยลาว

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

5. นางสาวนภสร  หนูน้อย

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

6. นางละมุน  จันทรศรี

หัวหน้าแผนกอนุบาล

7. นางจำเรียง ฟูเจริญไพบูลย์

หัวหน้างานปกครองและกิจกรรม

8. นางสาวนงลักษณ์ สัสดี

หัวหน้างานสารบรรณและอุดหนุน

 
ครูธุรการ
 

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1. นางสาววิยากร ทองทับ

ครูธุรการ

2. นางสาววราภรณ์ เหมทานนท์

ครูธุรการ

3. นางสาวศันสนีย์ บัวโทน

ครูธุรการ

4.

ครูธุรการ

ครูประจำชั้นระดับอนุบาล

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1. นางสาวปิยะพร ด้วงทำ

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 1

2. นางสาวนิติยา  เรียนพิศ

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 1

4. นางสาวโยธิกา  นวลหงษ์

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2

5. นางสาวบุญธิดา วิเศษชาติ

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 3

6. 

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

7. นางสาวอันวนา เลิศสหพันธ์

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

8. นางสาวนวพร สายกลิ่น

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

9. นางสาวอังคณา ทาระคำ

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

10. นางสาวอนันต์พร สันอุดร

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/3

11. นางสาวนิติรัตน์ กลิ่นโท

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/4

12. นางสาวชนมน หวายฤทธิ์

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/4

13. นางสาวประวีณา คำตัน

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

14. นางสาวปพิชญา พรเพิ่ม

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

15. 

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

16. นางสาวปัทมพร หนองใหญ่

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

17. นางวรรณี หวังสะอิ๊ด

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/3

19. นางสาวพลอยไพลิน ถาเรืองโคตร

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

20. นางสาวพัฒน์นรี ธรรมาภิมนฑ์

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

21. นางเจียมจิตร ศิริมาก

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

ครูประจำชั้นระดับประถมศึกษา

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1. นางพิศมัย คงกะทรัพย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/1

2.นางสาวกิ่งเพชร 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/2

3.นางสาวพัชรี 

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3

4. นางสาวสมฤทัย  แก้วเรือง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1

5.นายอธิราช  

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2

6. นางอัจฉรา  พงษ์อิศราพันธ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2/3

7. นางสาวสมปอง  คชรักษ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1

8. นางภาณี ตุ้มปี่สุวรรณ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2

9. นางอุดม เพิ่มดี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3/3

10. นางสาวธนิษฐา  ทับศรีรักษ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/1

11. นางสาวกรทิพย์ อุตตะโม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/2

12. นางสิริ  สมประสงค์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4/3

13. นางสาวมะลิวัลย์  อาจดวงดี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1

14. นางสาวจิราภรณ์ อิ่มรบ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2

15. นางสาวศุภรัตน์ เพ็งรักษ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3

16. นางสาวปวีณา ขันทอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

17. นายณัฐวัตร สุขสงวน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

18. นางพัชรี แสงหิรัญ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6/3

ครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษา

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1. นางสาวทิพวรรณ  จำปาแดง

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1

2. นางสาววันเพ็ญ  เนตทิพ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2 

3. นายณัฏฐพัชร์  ทิพย์ประเสริฐ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1

4. นางอธิพร  เพชรนอก

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/2

5. นางสาวจำเนียร  วรรณสูญ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1 

6. นางสาวอรวรรณ เหมทานนท์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2

ครูพิเศษ

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

1. 

ครูพิเศษภาษาไทย

2. นายอำนาจ  สุทธิรอด

ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา

3. นายธวัชชัย  อยู่สบาย

ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา

4. นายธีรพงศ์ จุลศรีไกรวัล

ครูพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษา

5. นายเจนณรงค์ นิลโต

ครูพิเศษว่ายน้ำ

8. นายณรงค์ศักดิ์ น้อยแสง

ครูพิเศษนาฏศิลป์

9. นายซุ่ยจือ  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์

ครูพิเศษศิลปะ

11. นางสาวกวินตรา ทวาเรศ

ครูพิเศษดนตรีไทย

13. นางสาวเมธินี แรมเป้

ครูพิเศษการอ่าน และบรรณารักษ์

14. นางสาวทาริกา เพ็ชรเกิด

ครูพิเศษภาษาอังกฤษ

16. นางสาวมะลิวัลย์ อาจดวงดี

ครูพิเศษภาษาอังกฤษ

17. นางสาวจินตนา โคตะบิน

ครูพิเศษภาษาอังกฤษ

17. 

ครูพิเศษภาษาจีน

18. นางสาวนงลักษณ์  อินทะศรี

ครูพิเศษคอมพิวเตอร์

19. Mr. Sterling Tate Shimozawa

ครูพิเศษภาษาอังกฤษ

20. Mr. Patrick Rooney

ครูพิเศษภาษาอังกฤษ

21. Miss Du Juan Ping

ครูพิเศษภาษาจีน

22. Miss Feng Yuxuan

ครูพิเศษภาษาจีน

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School