หน่วยงาน

ฝ่ายวิชาการ

1. โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ

 

2. ขอบข่ายงานฝ่ายวิชาการ

     2.1 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
              1) งานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
                  1.1) บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา
                  1.2) นิเทศเพื่อการพัฒนาการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
                  1.3) ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
                  1.4) จัดประชุมครูชี้แจงโครงสร้างให้ครูผู้สอนรับทราบ
                  1.5) วางแผนจัดคาบเวลาเรียนของครู
                  1.6) จัดทำโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
                  1.7) จัดทำและพัฒนาแผนการเรียนรู้
              2) งานนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน
                  2.1) ให้ข้อมูลและรายงานการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนแก่ฝ่ายบริหาร
                  2.2) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
                  2.3) จัดทำตารางนิเทศการสอนและดำเนินการนิเทศการสอนตลอดจนสรุปผล
                  2.4) จัดทำโครงการอบรมพัฒนาครูตามกลุ่มสาระ
                  2.5) ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการสอนของครูในชั้นเรียน
              3) งานทะเบียน  วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
                  3.1) กำหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
                  3.2) จัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
                  3.3) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนและซ่อมเสริมกรณีที่มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
                  3.4) จัดเทียบโอนผลการเรียนนักเรียน
                  3.5) จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการวัดผลประเมินผล
              4) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
                  4.1) วางแผนประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
                  4.2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้
                  4.3) ติดตามการดำเนินงานตามโครงการฝ่ายวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระตามที่ได้รับมอบหมาย
                  4.4) ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
              5) งานสายระดับชั้น
                  5.1) วางแผนประชุมหัวหน้าสาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
                  5.2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าสาย
              6) งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                  6.1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทำวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการใช้สื่อ
                  6.2) ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
                  6.3) ติดตามตรวจสอบผลการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
                  6.4) รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
                  6.5) สนับสนุนครูให้นำผลการวิจัยมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
              7) งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
                  7.1) พัฒนาและคัดเลือกแบบเรียนโดยให้เป็นไปตามคำสั่งของกระทรวง
                  7.2) เสนอของบประมาณพัฒนาแหล่งเรียนรู้/ห้องพิเศษต่าง ๆ
                  7.3) จัดทำตารางการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องพิเศษต่าง ๆ
                  7.4) จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้
                  7.5) ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอก
                  7.6) จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ
              8) งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
                  8.1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิต-พัฒนาและใช้สื่อ-เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการศึกษา
                  8.2) จัดหาจัดทำสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเพียงพอ
                  8.3) เสนอของบประมาณซ่อมบำรุงสื่อ
                  8.4) จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาสื่อการสอน
              9) งานห้องสมุด
                  9.1) สำรวจความต้องการการใช้หนังสือของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
                  9.2) ส่งเสริม/สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมห้องสมุด เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
              10) งานประกันคุณภาพการศึกษา
                  10.1) ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
                  10.2) รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของฝ่ายวิชาการให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน
                  10.3) ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
                  10.4) ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายวิชาการ
                  10.5) จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงของบุคลากร
                  10.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คำสั่งของโรงเรียนและผู้บริหาร
              11) งานอื่นๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                  11.1) รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                  11.2) กำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่าย
                  11.3) ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
     2.2 หัวหน้าแผนกอนุบาล มีหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
              1) งานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอนุบาล
                  1.1) วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
                  1.2) ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
                  1.3) นิเทศติดตาม ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือครูในการนำหลักสูตรไปใช้
                  1.4) จัดทำหน่วยการจัดประสบการณ์และประชุมชี้แจงครู
                  1.5) จัดชั้นเรียน จัดครูประจำชั้นและครูคู่ชั้น
                  1.6) จัดทำตารางกิจกรรมทุกชั้นเรียน
                  1.7) กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
                  1.8) จัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนเข้าใหม่
                  1.9) จัดการเรียนเสริม/พิเศษ
                  1.10) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนทั้ง 4 ด้าน
              2) งานนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอนอนุบาล
                  2.1) วางแผนนิเทศการสอน และจัดทำเอกสาร/เครื่องมือการนิเทศ
                  2.2) นิเทศการสอน ติดตามประเมินผล และสรุปผลการนิเทศการสอนรายงานต่อฝ่ายบริหาร
                  2.3) ซ่อมเสริมการสอนครู (ในกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)
                  2.4) จัดทำโครงการ/กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู
                  2.5) ตรวจสอบการสอนตามตารางกิจกรรมประจำวัน และการปฏิบัติงานในชั้นเรียนของครู
                  2.6) ตรวจแผนการจัดประสบการณ์ เอกสารครูและนักเรียน
              3) งานวัดผลและประเมินผลอนุบาล
                  3.1) จัดทำแบบบันทึกคะแนนการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน
                  3.2) จัดทำแบบประเมินพัฒนาการสติปัญญา ปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2
                  3.3) จัดทำแฟ้มสะสมงานและแบบประเมินแฟ้มของนักเรียน
                  3.4) จัดทำแบบสังเกตพัฒนาการและประชุมชี้แจงการนำไปใช้
                  3.5) สรุปและรายงานผลการประเมินต่อผู้บริหารและผู้ปกครอง      
              4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอนุบาล
                  4.1) วางแผนการดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนและประชุมครูชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน
                  4.2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความรู้ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
                  4.3) ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
                  4.4) ติดตาม ตรวจสอบรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน
                  4.5) ส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลงานการวิจัย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
              5) งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรมอนุบาล
                  5.1) จัดทำโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
                  5.2) เสนองบประมานให้ครูในการจัดทำสื่อและนวัตกรรม
                  5.3) ตรวจสอบติดตามการใช้สื่อและนวัตกรรม
                  5.4) ประเมินการใช้สื่อและนวัตกรรม
                  5.5) สรุปผลการใช้สื่อและนวัตกรรม
              6) งานประกันคุณภาพการศึกษาแผนกอนุบาล
                  6.1) ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
                  6.2) รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของแผนกอนุบาลให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน
                  6.3) ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
                  6.4) ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกอนุบาล
                  6.5) จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงของบุคลากร
                  6.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คำสั่งของโรงเรียนและผู้บริหาร
           7) งานอื่นๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                  7.1) จัดประชุมครูในแผนกอนุบาลอย่างน้อยเดือนละครั้งและบันทึกรายงานการประชุมทุกเดือน
                  7.2) จัดทำตารางเวรดูแลความปลอดภัยทั้งเช้า-เย็น
                  7.3) รับผิดชอบโครงการและจัดทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                  7.4) กำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของแผนก
                  7.5) ตรวจเอกสารการจัดประสบการณ์ของครูทุกสัปดาห์
                  7.6) ให้ข้อมูลข่าวสาร/ให้คำแนะนำแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
                  7.7) จัดทำเมนูอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ
                  7.8) ตรวจสอบดูแลเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการบริโภคให้สะอาดอยู่เสมอ
                  7.9) วางแผนและดำเนินการป้องกันโรคติดต่อที่อาจเกิดในโรงเรียน
                  7.10) ประเมินร้านอาหารและอาหารที่นักเรียนรับประทานทุกเดือน
                  7.11) จัดเวรดูแลบริเวณเรื่องเล่นสนาม และตามจุดต่างๆ ในบริเวณโรงเรียน
                  7.12) สำรวจเครื่องเล่น เครื่องใช้ ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
                  7.13) ตรวจสอบและประเมินการจัดสภาพห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
                  7.14) ตรวจสอบเครื่องเล่นสนามให้แข็งแรงและพร้อมใช้งาน
                  7.15) จัดบรรยากาศรอบๆ บริเวณอาคารเรียนให้สวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้
                  7.16) ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
     2.3 หัวหน้างานวิชาการ มีหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
           1) งานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
                  1.1) จัดประชุมครูชี้แจงโครงสร้างให้ครูผู้สอนรับทราบ
                  1.2) วางแผนจัดคาบเวลาเรียนของครู
                  1.3) จัดทำโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
                  1.4) จัดทำเอกสารต่าง ๆเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
                  1.5) จัดทำและพัฒนาแผนการเรียนรู้
           2) งานนิเทศและพัฒนาคุณภาพการสอน
                  2.1) จัดอบรมสาธิตการสอนและผลิตสื่อการสอน
                  2.2) จัดทำตารางนิเทศการสอนและดำเนินการนิเทศการสอนครูตามแผนงานตลอดจนสรุปผลการนิเทศของครู
                  2.3) จัดทำโครงการอบรมพัฒนาครูตามกลุ่มสาระ
                  2.4) ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการสอนของครูในชั้นเรียน
           3) งานทะเบียน วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
                  3.1) จัดเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนที่ย้ายเข้า/ออก
                  3.2) จัดทำข้อสอบและเอกสารการวัดผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                  3.3) จัดทำเอกสาร ปพ.1-6 และดำเนินการลงผลการเรียนตามโปรแกรม  Mas School
           4) งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
                  4.1) วางแผนประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
                  4.2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้
                  4.3) ติดตามการดำเนินงานตามโครงการฝ่ายวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระตามที่ได้รับมอบหมาย
                  4.4) ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
           5) งานหัวหน้าสายระดับชั้น
                  5.1) วางแผนประชุมหัวหน้าสายระดับชั้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอน
                  5.2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของหัวหน้าสายระดับชั้น
           6) งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
                  6.1) สนับสนุนครูให้เข้ารับการอบรมเรื่องวิจัยในชั้นเรียน
                  6.2) ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
                  6.3) ติดตามตรวจสอบผลการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
           7) งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
                  7.1) เสนอของบประมาณพัฒนาแหล่งเรียนรู้/ห้องประกอบต่าง ๆ
                  7.2) จัดทำตารางการใช้แหล่งเรียนรู้ห้องประกอบต่าง ๆ
                  7.3) จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในของกลุ่มสาระการเรียนรู้
                  7.4) ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายนอก
                  7.5) จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ
           8) งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
                  8.1) เสนอของบประมาณซ่อมบำรุงสื่อ
                  8.2) จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาสื่อการสอน
           9) งานห้องสมุด
                  9.1) สำรวจความต้องการการใช้หนังสือของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
                  9.2) ส่งเสริมให้มีโครงการ/กิจกรรม  เพื่อพัฒนาห้องสมุด
           10) งานประกันคุณภาพการศึกษา
                  10.1) ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
                  10.2) รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของฝ่ายวิชาการให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน
                  10.3) ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
                  10.4) ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายวิชาการ
                  10.5) จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงของบุคลากร
                  10.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คำสั่งของโรงเรียนและผู้บริหาร
           11) งานอื่นๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                  11.1) รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                  11.2) กำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่าย
                  11.3) ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
     2.4 หัวหน้าสายระดับชั้น มีหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
           1) ร่วมกับครูในสายระดับชั้นปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
                  - ติดตามผลการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
                  - ปกครองนักเรียนและประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                  - ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ปกครอง
                  - ดูแลความประพฤติของนักเรียน และบันทึกรายงานนักเรียนที่มีปัญหาเสนอให้ผู้บริหารทราบ
           2) รับผิดชอบการจัดสอนแทน (เฉพาะสายระดับชั้น ป.1 – ป.2)
           3) นิเทศการสอนครูในสายระดับชั้นอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง (เน้นผู้เรียน) พร้อมให้คำแนะนำครูและบันทึกผล
           4) รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบเอกสารทางวิชาการในสายระดับชั้น พร้อมทั้งส่งฝ่ายวิชาการทุกสัปดาห์
           5) รับงานจากฝ่ายวิชาการ หรือฝ่ายอื่นๆ ไปดำเนินการต่อในระดับสายชั้น
           6) จัดป้ายนิเทศหน้าบันไดในสายระดับชั้นอย่างสม่ำเสมอ
           7) ดูแลรับผิดชอบความสะอาดอาคารเรียน ห้องเรียน ระเบียง บันได ห้องน้ำและอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
           8) อบรมนักเรียนให้มีความรับผิดชอบ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมและอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน
           9) ประชุมครูอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส่งวาระการประชุมและรายงานบันทึกการประชุมทุกเดือน
           10) งานอื่นๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
     2.5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
           1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างเวลาเรียน ร่วมกับฝ่ายวิชาการ และนำไปใช้ให้ถูกต้อง
           2) จัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
           3) นิเทศการสอนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ปรับปรุง/พัฒนาการสอนของครู พร้อมทั้งให้คำแนะนำและบันทึกผล
           4) เป็นผู้นำในการพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของนักเรียนให้สูงขึ้น
           5) จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายเสนอต่อผู้บริหาร และประเมิน/สรุปผลการดำเนินงาน
           6) จัดทำกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มสาระให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
           7) รับนโยบายจากผู้บริหารมาปฏิบัติและแจ้งให้ครูในกลุ่มสาระทราบอย่างสม่ำเสมอ
           8) จัดการแข่งขันวิชาการภายในกลุ่มสาระเพื่อเตรียมการแข่งขันกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก
           9) ประชุมเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนพร้อมทั้งติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
           10) ดูแลติดตามงานสอนซ่อมเสริม เรียนพิเศษช่วงเย็นและวันเสาร์ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
           11) ดูแลรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ หรือห้องพิเศษต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
           12) ประชุมครูในกลุ่มสาระอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ส่งวาระการประชุมและบันทึกการประชุมทุกเดือน
           13) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
           14) ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและส่งฝ่ายวิชาการตรวจสอบทุกสัปดาห์
           15) มอบหมายและติดตามให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อภาคเรียน
           16) ร่วมกับฝ่ายวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
           17) จัดสอนแทนครูในกลุ่มสาระ ป.3 - ม.3
           18) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ ตารางการใช้ห้อง สรุปสถิติการใช้ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้
           19) งานอื่นๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
     2.6 บรรณารักษ์ มีหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
           1) งานทะเบียนสมาชิก รับสมัคร และต่ออายุในระบบฐานข้อมูลสมาชิกห้องสมุด
           2) งานบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
           3) งานบริการหนังสือจอง และยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศ
           4) งานตรวจสอบการค้างส่ง ค่าปรับ และรับแจ้งหนังสือหายของสมาชิก
           5) งานติดตามและตรวจสอบหนังสือค้างส่ง
           6) งานจัดเก็บและรวบรวมค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของห้องสมุด
           7) งานแนะนำการใช้ห้องสมุด แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
           8) งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
           9) งานบริการโสตทัศนวัสดุ
           10) งานประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการตามวันสำคัญ
           11) งานจัดเก็บสถิติการใช้บริการด้านต่างๆ ของห้องสมุด และติดต่อสอบถามผู้ใช้บริการเพื่อเป็นข้อมูลในการให้บริการ และจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงความต้องการของผู้ใช้บริการ
           12) งานคัดเลือกและจัดหา จัดซื้อ ต่ออายุ สมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
           13) งานลงทะเบียนสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับปัจจุบันที่บอกรับและได้เปล่า
           14) งานนำสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฉบับปัจจุบันออกให้บริการ
           15) งานจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับย้อนหลัง เพื่อรวบรวมให้บริการเป็นฉบับล่วงเวลา คัดเลือกบทความทางวิชาการจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับย้อนหลัง เพื่อจัดทำฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร / กฤตภาค แบบ Full text
           16) ลงรายงานข้อมูลดรรชนีวารสาร / กฤตภาค ทั้งเก่าและใหม่
           17) ตรวจสอบแก้ไขดรรชนีวารสาร / กฤตภาค ทั้งเก่าและใหม่
           18) ให้บริการยืม – คืน สื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับปัจจุบันและย้อนหลังแก่ครู บุคลากรและนักเรียน
           19) แนะนำวารสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ใหม่
           20) งานบริการ บรรณานุกรม ดรรชนีวารสาร เพื่อเผยแพร่บทความที่น่าสนใจ บนเว็บไซต์
           21) เก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับปัจจุบัน และล่วงเวลาทุกวัน และทุกเดือน
           22) เก็บสถิติผู้ยืมสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ฉบับปัจจุบัน และล่วงเวลา ทุกวัน
           23) ดูแลความเรียบร้อยของชั้นเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ปัจจุบัน และล่วงเวลา
           24) สำรวจ จำหน่ายวารสาร และหนังสือพิมพ์ล่วงเวลา
           25) ควบคุมดูแลงานสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับปัจจุบัน และล่วงเวลาให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
           26) งานอื่นๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
     2.7 ครูประจำชั้น มีหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
           1) อธิบายและชี้แจงให้นักเรียนทราบและเข้าใจตั้งแต่ต้นปีว่าวิชาที่นักเรียนจะต้องเรียนมีอะไรบ้าง แต่ละวิชาที่นักเรียนจะต้องเรียนในปีการศึกษานั้นๆ มีประโยชน์แก่นักเรียนอย่างไร ทั้งในขณะที่เรียนและในอนาคต
           2) รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนในกลุ่มที่ตนรับผิดชอบไว้เพื่อประโยชน์ในการให้คำปรึกษา หรือช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้สึกสบายใจ ไม่ว้าเหว่ มีผู้เป็นที่พึ่ง เข้าใจตนเองและเข้าใจปัญหาของตนดีขึ้น รู้จักคิดแก้ปัญหาของตนได้ มีความรอบครอบใคร่ครวญดีขึ้น มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น
           3) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สาระเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
           4) ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเกี่ยวกับปัญหาการเรียน แนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอน วิธีเรียน การเตรียมสอบ ฯลฯ
           5) ดูแลให้คำแนะนำการปฏิบัติตนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 
           6) ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการมาเรียน การปรับตัว ตลอดจนปัญหาทุกข์สุขของนักเรียนในความดูแล
           7) ติดตามดูแลการเรียนของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ
           8) พบนักเรียนในความดูแลอย่างสม่ำเสมอ จัดหาเวลาเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและปัญหาส่วนตัวเป็นรายบุคคล
           9) ติดต่อผู้ปกครองเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน รวมทั้งรายงานความประพฤติผลการเรียน และปัญหาของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขเท่าที่จะกระทำได้
           10) ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายแนะแนวฯ ฝ่ายปกครอง และครูประจำรายวิชา ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา
           11) ดูแลความสะอาดภายใน ภายนอกห้องเรียน โต๊ะเรียน ให้สะอาดเป็นระเบียบอยู่เสมอ
           12) อบรมมารยาทต่างๆ  การทำความเคารพ  การแต่งกาย  การใช้วาจา  ความซื่อสัตย์  การเข้าแถวตามลำดับซื้ออาหาร  ห้ามปรามนักเรียนไม่ให้วิ่งเล่นในห้องเรียนและบนอาคารเรียน
           13) ดูแลการท่องคำศัพท์และดูแลการเข้าแถวหน้าเสาธงทุกเช้า
           14) จัดป้ายนิเทศในห้องเรียน มุมการเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับบทเรียนและเหตุการณ์บ้านเมืองที่เป็นปัจจุบัน
           15) ตรวจแบบฝึกหัดหรืองานของนักเรียนและแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอ
           16) ทำหน้าที่เวรดูแลนักเรียน ตามจุดต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในเวลาปกติและเวลาพิเศษ
           17) ดูแลความประพฤติของนักเรียน ทั้งในด้านการเรียน การรักษาระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
           18) ติดตามนักเรียนเพื่อแก้ไขในกรณีที่นักเรียนมาโรงเรียนสาย ขาดเรียนและมีปัญหาในการเรียน การทำการบ้าน
           19) งานอื่นๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
     2.8 ครูผู้สอนและครูพิเศษระดับประถม/มัธยม มีหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
           1) ทำการสอนวิชาที่ได้รับมอบหมาย
           2) ทำโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และเตรียมอุปกรณ์การสอน
           3) เตรียมการสอน ทั้งด้านสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี กิจกรรม และแหล่งการเรียนรู้
           4) ผลิตสื่อการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
           5) ดำเนินการสอน โดยเน้นกระบวนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่ออุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมที่ทันสมัย สัมพันธ์กับเหตุการณ์บ้านเมืองและสาระการเรียนรู้
           6) ตรวจแบบฝึกหัดหรืองานของนักเรียนและแก้ไขข้อผิดพลาดอยู่เสมอ
           7) จัดการประเมินผลระหว่างภาค โดยเน้นการประเมินผลที่หลากหลายและตามสภาพจริง
           8) สร้างแบบประเมินปลายภาคเรียนและปลายปีการศึกษา รวมทั้งตรวจแบบประเมินและ จัดส่งผลการประเมินให้ทันเวลาที่กำหนด
           9) จัดทำเอกสาร หลักฐานทางการศึกษาให้เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน
           10) ปฏิบัติหน้าที่แทนครูที่ขาดการสอนและมีส่วนร่วมในการช่วยงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน
           11) พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน ค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
           12) ทำหน้าที่เวรดูแลนักเรียนตามจุดต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในเวลาปกติและเวลาพิเศษ
           13) ดูแลความประพฤติของนักเรียน ทั้งในด้านการเรียน การรักษาระเบียบวินัยและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
           14) ควบคุมชั้นเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่เสมอ ตลอดจนป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน
           15) ติดตามนักเรียนเพื่อแก้ไขในกรณีที่นักเรียนมาโรงเรียนสาย ขาดเรียนและมีปัญหาในการเรียน การทำการบ้าน
           16) ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในกิจการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนและโรงเรียน
           17) งานอื่นๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
     2.9 ครูผู้สอนและครูประจำชั้นระดับอนุบาล มีหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
           1) ควบคุมดูแลนักเรียนในการแสดงความเคารพ การรับการทำความเคารพของนักเรียน และตักเตือนในกรณีที่นักเรียนละเลย
           2) ดูแลการเดินแถวไปเรียนในชั่วโมงพิเศษหรือกิจกรรมใดๆ เน้นระเบียบแถว
           3) กำชับนักเรียนให้พูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพและมีหางเสียงทุกครั้ง
           4) เข้าแถวในตอนเช้าโดยทำหน้าที่ควบคุมดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย รับฟังการอบรมของครูเวรประจำวัน
           5) จัดเตรียมอาหารและดูแลนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
           6) ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในเวลาเช้า ในห้องเรียนและก่อนกลับบ้าน
           7) ดูแลความสะอาดภายในห้องเรียน จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
           8) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
           9) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการนักเรียนทั้ง 4 ด้าน
           10) บันทึกคะแนนผลการประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน
           11) ประเมินพัฒนาการสติปัญญา ปลายภาคเรียนที่ 1 และ 2
           12) จัดทำแฟ้มสะสมงานและแบบประเมินแฟ้มของนักเรียน
           13) คัดกรองนักเรียนเบื้องต้นทุกเช้า หากพบว่าป่วยให้แจ้งหัวหน้าแผนกอนุบาล
           14) วิจัยในชั้นเรียนและสรุปผลการวิจัยเสนอผู้บริหารภาคเรียนละ 1 เรื่อง
           15) ประเมินร้านอาหารและอาหารที่นักเรียนรับประทานทุกวัน
           16) ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School