หน่วยงาน

ฝ่ายกิจการนักเรียน

1. โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน

2. ขอบข่ายงานฝ่ายกิจการนักเรียน

     2.1 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มีหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
              1) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                  1.1) กำกับติดตามงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกระดับชั้น
                  1.2) ตรวจสอบเอกสารข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                  1.3) ประสานงานกับผู้ปกครอง ครูประจำชั้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
                  1.4) ประชุมผู้ปกครองเป็นรายบุคคล กลุ่ม หรือระดับชั้น และทั้งโรงเรียน
                  1.5) ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน
              2) งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
                  2.1) กำกับติดตามงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
                  2.2) ควบคุมการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
                  2.3) อบรมตักเตือนให้นักเรียนปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน
              3) งานสภานักเรียน
                  3.1) กำกับติดตามงานสภานักเรียน
                  3.2) กำหนดบทบาทหน้าที่และภารกิจของสภานักเรียน
                  3.3) ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของสภานักเรียน
                  3.4) เป็นที่ปรึกษาของสภานักเรียน
              4) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                  4.1) กำกับติดตามงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน
                  4.2) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                  4.3) ควบคุมการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                  4.4) ตรวจหาสารเสพติดนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน
              5) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                  5.1) กำกับติดตามงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม/ชมรม กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
                  5.2) ควบคุมการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
                  5.3) ควบคุมการจัดกิจกรรมแนะแนว
                  5.4) ควบคุมการจัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรม
                  5.5) ควบคุมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
              6) งานประกันคุณภาพการศึกษา
                  6.1) ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
                  6.2) รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน
                  6.3) ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
                  6.4) ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายกิจการนักเรียน
                  6.5) จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงของบุคลากร
                  6.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คำสั่งของโรงเรียนและผู้บริหาร
              7) งานรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร
                  7.1) กำกับติดตามงานรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร
                  7.2) กำกับดูแลงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนและบริเวณใกล้เคียง
                  7.3) ควบคุมการจราจรภายในโรงเรียนและบริเวณหน้าโรงเรียน
                  7.4) ตรวจสอบนักเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ปลอดภัย และสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
              8) งานอื่นๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                  8.1) กำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่าย
                  8.2) ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
     2.2 หัวหน้างานปกครองและกิจกรรม มีหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
              1) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
                  1.1) จัดทำเอกสารการบันทึกข้อมูลนักเรียน อธิบายชี้แจงให้กับครูประจำชั้นเข้าใจวิธีการบันทึก และเก็บรวบรวม
                  1.2) จัดทำเอกสารแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนด้านต่างๆให้ครูประจำชั้น พร้อมทั้งอธิบายชี้แจงให้ครูประจำชั้นทราบวิธีการบันทึกข้อมูล ส่งหัวหน้างานปกครองและกิจกรรมทุกสิ้นเดือน และเก็บรวบรวมปลายภาคเรียน ดังนี้
                          - ด้านการเรียน  ประกอบด้วยข้อมูล  การอ่านหนังสือไม่คล่อง/ขาดความสนใจในการเรียน/มาโรงเรียนสายบ่อยครั้ง/เข้าห้องเรียนช้าและขาดความรับผิดชอบ 
                          - ด้านพฤติกรรม  ประกอบด้วยข้อมูล  มีความเสี่ยงทางสารเสพติด/มีความเสี่ยงทางเพศ/มีกิริยามารยาท/วาจาไม่สุภาพ/ขาดความรับผิดในหน้าที่/ทรงผมหรือการแต่งกายผิดระเบียบ/ก้าวร้าวหรือทะเลาะวิวาทและเงียบขรึมหรือมีโลกส่วนตัว
                          - ด้านสุขภาพ  ประกอบด้วยข้อมูล  มีปัญหาการได้ยิน/มีปัญหาด้านสายตา/มีความพิการทางร่างกาย/มีโรคประจำตัวและสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง
                          - ด้านครอบครัว  ประกอบด้วยข้อมูล  รายได้ของครอบครัวต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน/บิดามารดาหย่าร้างหรือสมรสใหม่/คนในครอบครัวติดสารเสพติดหรือการพนัน/มีความขัดแย้งหรือใช้ความรุนแรงในครอบครัวและที่พักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งอบายมุข
                  1.3) จัดเตรียมเอกสาร/สมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบเวรประจำวันต่างๆ
                          - เวรหน้าโรงเรียน
                          - เวรหน้าประตูโรงเรียนเช้า/เย็น
                           - เวรกลางวัน
                          - เวรช่วงเย็นหลังเลิกเรียน
                          - เวรดูแลความปลอดภัยรถรับ-ส่งนักเรียน
                          - เวรพูดอบรมนักเรียนหน้าเสาธง
                          - เวรอบรมนักเรียนช่วงพักกลางวัน
                  1.4) จัดทำเอกสารบันทึกนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ
                  1.5) จัดทำเอกสารงานฝ่ายปกครองพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/ผู้ปกครอง
                          - แบบสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น
                          - แบบบันทึกการให้คำปรึกษารายบุคคล
                          - แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
                          - รายงานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน
                  1.6) ดูแล อบรมนักเรียนที่มาโรงเรียนสาย
                  1.7) จัดครูพูดอบรมนักเรียนหน้าเสาธง หลังเคารพธงชาติ
                  1.8) จัดครูหัวหน้าสายระดับชั้นพูดอบรมนักเรียนช่วงเวลากลางวัน
                  1.9) มอบหมาย กำกับ ติดตามครูหัวหน้าสายระดับชั้นเรื่องการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การแต่งกาย ความสะอาดของร่างกาย ความเป็นระเบียบของการเดินแถว การขึ้นลงบนอาคาร การใส่รองเท้านอกอาคารเรียน และการมีพฤติกรรมที่ดีของนักเรียน ฯลฯ
                  1.10 ประสานความร่วมมือกับครูประจำชั้นในการดูแลและติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน
              2) งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
                  2.1) จัดทำกล่อง/สมุดบันทึกการทำดี ซื่อสัตย์ “เก็บได้ ให้คืน” โดยให้นักเรียนนำสิ่งของที่เก็บได้ส่งที่กล่อง “เก็บได้ ให้คืน” และนำเงินที่เก็บได้ส่งครูพร้อมทั้งบันทึกในสมุดบันทึกการส่งเงิน
                  2.2) ประชุมครูหัวหน้าสายเพื่อให้นโยบายการอบรม ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
                  2.3) อบรมตักเตือนนักเรียนที่มีความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรม
                  2.4) จัดส่งเสริมให้มีการฝึกมารยาทการไหว้ทักทายกันทุกเช้า
                  2.5) ติดตาม สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม
              3) งานสภานักเรียน
                  3.1) ดูแล กำกับ ติดตามการเลือกตั้งสภานักเรียนและการจัดนิทรรศการสัปดาห์ประชาธิปไตย
                  3.2) วางนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของสภานักเรียน
                  3.3) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภานักเรียนหน้าประตูโรงเรียนในช่วงเช้า และในขณะมีกิจกรรมของโรงเรียน
                  3.4) ติดตาม ดูแลการบันทึกหน้าที่ประจำวันของสภานักเรียน
              4) งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                  4.1) ติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดกับนักเรียน
                  4.2) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E.)
                  4.3) ติดตาม ดูแลการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มชุมชนสัมพันธ์
                  4.4) รับนโยบายดำเนินงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเกี่ยวกับงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป้องกันและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท
              5) งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
                  5.1) รับผิดชอบการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
                          - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกกิจกรรมการสอน (แบบกรอกรายชื่อหมู่ลูกเสือ/เนตรนารี แบบลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม แบบบันทึกการจัดกิจกรรม แบบสรุปกิจกรรม)  
                          - จัดครูรับผิดชอบ : ผู้กำกับ, ผู้ช่วยสอน
                          - แจ้งรูปแบบการสอนโดยแบ่งตามกลุ่ม ดังนี้ ลูกเสือสำรอง (ป.1-3), ลูกเสือสามัญ (ป.4-6) และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-3)
                          - ตรวจแผนการจัดกิจกรรมการสอนทุกสัปดาห์ และบันทึกการส่งแผนการจัดกิจกรรมในแบบบันทึกการส่งเอกสารของฝ่ายกิจการนักเรียน
                  5.2) รับผิดชอบการจัดกิจกรรมชุมนุม/ชมรม
                          - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกกิจกรรมการสอน (ใบสมัครชมรม, แบบกรอกรายชื่อนักเรียน, แบบลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม, แบบบันทึกการจัดกิจกรรม, แบบสรุปกิจกรรม)  
                          - ประชุมหัวหน้าสาระการเรียนรู้เพื่อแจ้งจำนวนชมรม จำนวนนักเรียนแต่ละชมรม และจัดครูรับผิดชอบ
                          - ตรวจแผนการจัดกิจกรรมการสอนทุกสัปดาห์ และบันทึกการส่งแผนการจัดกิจกรรมในแบบบันทึกการส่งเอกสารของฝ่ายกิจการนักเรียน
                  5.3) รับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนว
                          - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกกิจกรรมการสอน (แบบกรอกรายชื่อนักเรียน, แบบลงเวลาเข้าร่วมกิจกรรม, แบบบันทึกการจัดกิจกรรม, แบบสรุปกิจกรรม)  
                          - ตรวจแผนการจัดกิจกรรมการสอนทุกสัปดาห์ และบันทึกการส่งแผนการจัดกิจกรรมในแบบบันทึกการส่งเอกสารของฝ่ายกิจการนักเรียน
                  5.4) รับผิดชอบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
              6) งานประกันคุณภาพการศึกษา
                  6.1) ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
                  6.2) รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน
                  6.3) ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
                  6.4) ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายกิจการนักเรียน
                  6.5) จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงของบุคลากร
                  6.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คำสั่งของโรงเรียนและผู้บริหาร
              7) งานรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร
                  7.1 ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของนักเรียน
                  7.2) ควบคุม ดูแลการบันทึกนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับก่อนกลับบ้าน
                  7.3) ติดตาม ดูแลการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันของครูและตรวจเช็คสมุดบันทึกการปฏิบัติหน้าที่
                  7.4) ประสานความร่วมมือกับหัวหน้าสายระดับชั้นและครูประจำชั้นในการดูแลและติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของนักเรียน
              8) งานอื่นๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                  8.1) รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายกิจการนักเรียน
                  8.2) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีค่านิยม 12 ประการ
                  8.3) จัดทำ ดูแล กำกับติดตามและสรุปโครงการของฝ่ายกิจการนักเรียน
                  8.4) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั่วไปของนักเรียนและโรงเรียน
                  8.5) ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School