หน่วยงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

1. โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป

2. ขอบข่ายงานฝ่ายบริหารทั่วไป

     2.1 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
              1) งานตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการใช้งบประมาณ
                  1.1) ตรวจสอบบัญชีเงินสดของโรงเรียน
                          - บัญชีรายรับ
                          - บัญชีรายจ่าย
                          - บัญชีรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าธรรมเนียมการเรียนอื่น
                          - ค่าเช่าร้านค้า
                  1.2) ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
                          - ตรวจสอบบัญชีจำหน่ายเสื้อผ้า
                          - ตรวจสอบบัญชีจำหน่ายเครื่องเขียน
                          - ตรวจสอบบัญชีจำหน่ายน้ำดื่ม
                  1.3) ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม
                  1.4) ตรวจสอบการเบิกจ่ายอนุมัติจัดซื้อ
                          - ตรวจสอบการคืนค่าธรรมเนียมต่างๆ
                          - ตรวจสอบการอนุมัติจ่ายค่าเคลมการประกันอุบัติเหตุ
                          - ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าชพค.,ชพส.
                          - ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าสหกรณ์ครู
                          - ตรวจสอบการอนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
                          - ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายนายแกละ
                          - ตรวจสอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตำรวจตู้แดง
                  1.5) ตรวจสอบการจัดทำและจำหน่ายการ์ดค่าเล่าเรียน
              2) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
                  2.1) สำรวจ ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอาคารสถานที่และพัสดุ-ครุภัณฑ์ภายในโรงเรียน
                  2.2) งานซ่อมบำรุง
                          - รับเรื่องซ่อมบำรุงจากครูหัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้าสายระดับชั้น
                          - ดำเนินการตรวจสอบตามใบแจ้งซ่อม
                          - เสนอเรื่องเพื่ออนุมัติซ่อมกับผู้จัดการอาคารสถานที่
                          - ดำเนินการจัดหาช่างเพื่อดำเนินการซ่อมหรือแก้ไข
                          - ติดตามและตรวจสอบและสรุปผลเสนอผู้จัดการ
                  2.3) ปรับปรุงสถานที่และจัดเตรียมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
                  2.4) จัดหน้าที่รับผิดชอบงานแม่บ้านและคนงาน
                  2.5) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆ ของโรงเรียน
                  2.6) งานดูแลและควบคุม
              3) งานอนามัยและโภชนาการ
                  3.1) จัดเตรียมห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ให้เพียงพอในแต่ละภาคเรียน
                  3.2) จัดบุคลากรรับผิดชอบดูแลนักเรียนในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
                  3.3) แจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
                  3.4) สำรวจ ตรวจสอบและประสานงานกับบริษัทเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียน 
                  3.5) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานสารณสุขเมืองพัทยาในการฉีดวัคซีนและพ่นสารเคมีกำจัดยุง
                  3.6) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือสถานพยาบาลในการตรวจสุขภาพประจำปีของ  นักเรียนและบุคลากร
                  3.7) ดำเนินการรับสมัครร้านค้าเพื่อเข้ามาจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน
                  3.8) ดูแล ตรวจสอบและทำการประเมินร้านค้าเป็นประจำทุกเดือนในวาระ 1 ปีการศึกษา
                  3.9) จัดเตรียมและทำบัญชีอาหารเสริมนมสำหรับนักเรียนทุกวันทำการ
              4) งานสวัสดิการ
                  4.1) ตรวจสอบติดตามและการจัดเก็บเอกสารงานสวัสดิการจากภาครัฐบาล
                          - สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากรัฐบาล
                          - สวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรครู
                          - สวัสดิการการศึกษาบุตรครู
                  4.2) ตรวจสอบติดตามและการจัดเก็บเอกสารงานสวัสดิการโรงเรียน
                          - สวัสดิการเงินเกษียณอายุ
                          - สวัสดิการเงินกู้ยืม
                          - ทัศนศึกษาประจำปี
                          - เบี้ยขยัน
                          - อาหารกลางวัน (คูปองอาหารครูและบุคลากร)
                          - งานเลี้ยงสังสรรค์,งานเลี้ยงปีใหม่
                          - เครื่องแบบครูและบุคลากร
                          - สวัสดิการคลอดบุตร
                          - สวัสดิการช่วยงานสมรส
                          - สวัสดิการช่วยงานบวช
                          - สวัสดิการกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล
                          - เงินช่วยเหลือเมื่อบุคลากรถึงแก่กรรม
                          - สวัสดิการช่วยงานศพ บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของครู
                          - ประกันสุขภาพของผู้บริหาร
                          - ประกันอุบัติเหตุ
                          - สวัสดิการสำหรับบุตรครู ด้านสนับสนุนการเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - ปวช.
                          - การศึกษาต่อและเพิ่มพูนความรู้
                          - ปรับเงินเดือนเมื่อจบปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก
                          - โบนัสพิเศษ
                          - เงินประจำตำแหน่ง
                          - การพิจารณาปฏิบัติงานประจำปี
                          - อัตราค่าเบี้ยเลี้ยง
                          - กองทุนสวัสดิการสังคม
                          - การใช้รถ
                          - สวัสดิการเงินพิเศษ
              5) งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างประสิทธิภาพ
                  5.1) ประสานงานและดำเนินการจัดฝึกอบรมภายในให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
                  5.2) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม
                  5.3) จัดครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนากับหน่วยงานต้นสังกัด
                  5.4) อำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมอบรม ด้านวิทยากร อาหารและการเดินทาง
                  5.5) รวบรวมรายงานการเข้าร่วมการฝึกอบรมของครูและบุคลาการทางการศึกษา
                  5.6) ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
              6) งานประกันคุณภาพการศึกษา
                  6.1) ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
                  6.2) รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของฝ่ายบริหารทั่วไปให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน
                  6.3) ประสานงานกับหน่วยงานในโรงเรียน และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
                  6.4) ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายบริหารทั่วไป
                  6.5) จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงของบุคลากร
                  6.6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คำสั่งของโรงเรียนและผู้บริหาร
              7) งานอื่นๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                  7.1) รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
                  7.2) กำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่าย
                  7.3) ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
     2.2 หัวหน้างานธุรการ มีหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
              1) งานบัญชีและการเงิน
                  1.1) บัญชีรวมรายรับประจำวัน
                  1.2) บัญชีรวมรายจ่ายประจำวัน
                  1.3) บัญชีรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการเรียนอื่นประจำวัน
                  1.4) บัญชีโรงเรียนเอกชน (GL)
                          - บัญชีสมุดรายวันทั่วไป
                          - บัญชีแยกประภท
                          - งบกำไรขาดทุน
                          - งบดุล
                  1.5) บัญชีสรุปรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการเรียนอื่นประจำภาคเรียน
                          - บัญชีค่าเล่าเรียน
                          - บัญชีค่ารถรับ – ส่ง
                          - บัญชีค่าเรียนพิเศษทุกประเภท
                          - บัญชีรายรับอื่นๆ
                  1.6) งานสหกรณ์
                          - งานรับ และตรวจสอบสินค้า
                          - จัดและจ่ายสินค้าให้กับโรงเรียนในเครือฯ
                          - จัดทำบัญชีรับ-จ่ายและสินค้าคงเหลือ
                          - จัดทำบัญชีจำหน่ายเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน (รายวันและรายเดือน)
                          - จัดเก็บหลักฐานใบเบิกสินค้าของโรงเรียนในเครือฯ
                          - งานจำหน่ายอุปกรณ์ และเครื่องแบบนักเรียน
                  1.7) บัญชีการจำหน่ายใบสมัครประจำภาคเรียน
                  1.8) บัญชีค่าน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุงรถโรงเรียน
                  1.9) บัญชีคุมบิลเงินสดทุกประเภท
                  1.10) นำส่งและตรวจสอบการนำเงินสดฝากธนาคาร
                  1.11) ทะเบียนคุมเช็คสั่งจ่ายค่าสินค้าและอื่นๆทุกฉบับ
                  1.12) ตรวจสอบทะเบียนคุมเช็คทั้งหมด
                  1.13) จัดทำและตรวจสอบขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสินค้าและค่าบริการอื่นๆตามเอกสารใบวางบิล
                  1.14) บัญชีค่าเช่าร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน
                  1.15) จัดทำ ตรวจสอบและติดตามค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ค้างชำระ
                  1.16) จัดเก็บข้อมูลการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการเรียนอื่นลงการ์ด
                  1.17) คัดแยกการ์ดค่าเทอมนักเรียนจบการศึกษา นักเรียนลาออกเพื่อจำหน่าย
                  1.18) จัดทำข้อมูลการเงินของนักเรียนเข้าสู่ระบบโปรแกรม Mass Account
                  1.19) จัดทำงบประมาณ ใบปะหน้าแยกประเภทการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมและจัดเก็บใบสำคัญจ่ายทุกรายการ
                  1.20) งานจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆของทุกฝ่ายตามเอกสารอนุมัติจัดซื้อ
                  1.21) การรับสมัครนักเรียน
                          - ชี้แจงรายละเอียดระเบียบการรับสมัคร
                          - จำหน่ายใบสมัครนักเรียน/มอบตัวลงทะเบียนเรียน
                          - ตรวจสอบและติดตามเอกสารเบื้องต้นการรับสมัครของนักเรียนเข้าใหม่ก่อนนำส่งงานทะเบียน
                          - จัดเก็บฐานข้อมูลประวัตินักเรียนรายบุคคล ในโปรแกรมMass school
                          - จัดทำและตรวจสอบข้อมูลนักเรียนลาออก/พักการเรียนให้ถูกต้องตรงตามสถิตินักเรียน
                          - จัดทำบัตรนักเรียนและบุคลากร
                  1.22) บัญชีทุนการศึกษา
                          - ทุนเรียนดี ประเภท ก ประเภท ข
                          - ทุนเรียนดี เกรด 4 ทุกวิชาติดต่อกัน 3 เทอม
                          - ทุนเรียนดี กรณีสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
                          - ทุนการศึกษาบุตรผู้บริหาร หัวหน้างาน ครูและเจ้าหน้าที่
                          - ทุนการศึกษา กรณีบิดามารดาเสียชีวิต
                          - ทุนการศึกษา กรณีบุตร 3 คนกำลังศึกษาในโรงเรียน
                          - งานจัดทำบัตรนักเรียนและบุคลากร
                          - งานรับคำร้องต่างๆ เช่น แจ้งย้าย ขอวุฒิการศึกษา ขอหนังสือรับรอง
                  1.23) งานตรวจบัญชีต่างๆ ของโรงเรียน
                  1.24) งานตรวจบัญชีต่างๆ ของโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป(สายสามัญ)
              2) งานบริหารพัสดุ – ครุภัณฑ์
                  2.1) จัดทำบัญชีจัดซื้อพัสดุ-ครุภัณฑ์
                  2.2) จัดทำทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์
                  2.3) สำรวจและตรวจเช็คครุภัณฑ์
                  2.4) จำหน่ายพัสดุ-ครุภัณฑ์
                  2.5) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์, พัสดุ – ครุภัณฑ์ตามเอกสารการอนุมัติจัดซื้อ
                  2.6) จัดทำบัญชีคุมการรับ-จ่าย วัสดุอุปกรณ์
                  2.7) ติดตามต้นเรื่องรับวัสดุอุปกรณ์ที่จัดซื้อ
                  2.8) รวบรวมจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจัดซื้อ
              3) งานยานพาหนะและรถรับ-ส่งนักเรียน
                  3.1) จัดเก็บเล่มทะเบียนรถโรงเรียน
                  3.2) งานต่อทะเบียน, พ.ร.บ. และประกันภัยรถของโรงเรียน
                  3.3) กำหนดเส้นทางการเดินรถเและกำหนดอัตราค่าบริการของนักเรียนรายบุคคล
                  3.4) บัญชีรายชื่อนักเรียนนั่งรถรับ-ส่ง
                  3.5) ดำเนินการรวบรวมและจัดเก็บเอกสารหลักฐานต่ออายุสัญญาว่าจ้างการเดินรถรับ-ส่ง
                  3.6) ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขับรถ
              4) งานประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
                  4.1) จัดส่งรายชื่อนักเรียนให้บริษัทฯ ประกัน
                  4.2) ติดต่อ ติดตาม ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯประกัน
                  4.3) นำนักเรียนส่งโรงพยาบาล (กรณีเกิดอุบัติเหตุ)และแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที
                  4.4) ตรวจสอบเอกสารเพื่อตั้งเคลมกรณีสำรองเงินจ่ายก่อน
                  4.5) ติดตามการจ่ายคืนเงินค่าสินไหมทดแทน
                  4.6) ติดต่อผู้ปกครองรับเงินค่าสินไหมทดแทน
                  4.7) จัดทำบัญชีการจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน
              5) งานอื่นๆ ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
                  5.1) งานกองทุนและสวัสดิการโรงเรียน (งานบัญชีโดยตำแหน่ง)
                  5.2) กำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่าย
                  5.3) ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของโรงเรียนและที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
     2.3 หัวหน้างานสารบรรณและอุดหนุน มีหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่โรงเรียนกำหนดไว้ดังนี้
              1) งานสารบรรณและอุดหนุน
                  1.1) บัญชีเงินอุดหนุนประจำเดือน
                          - ใบสำคัญรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
                          - ฎีกาเบิกจ่ายเงิน
                          - บัญชีการจ่ายเงินเดือนครูและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์
                          - บัญชีการจ่ายเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์
                          - หลักฐานการจ่ายเงินเดือนครูโดยผ่านระบบธนาคาร
                          - หลักฐานการส่งเงินกองทุนสงเคราะห์ครู และบุคลากรทางการศึกษา 3%
                  1.2) สรุปรายงานประจำเดือน
                  1.3) บัญชีเงินอุดหนุนประจำปี
                          - บันทึกข้อมูลประวัตินักเรียนลงโปรแกรม PSIS
                          - คำร้องขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (อน.1)
                          - แบบรายงานจำนวนนักเรียนและครู (อน.2)
                          - บัญชีรายชื่อนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล (อน.3)
                          - แบบสรุปจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิรับเงินค่าใช้จ่ายรายบุคคล
                          - สรุปจำนวนข้อมูลนักเรียนและครู
                  1.4) บัญชีเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
                          - คำขอรับการอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี
                          - ใบสำคัญรับเงินอุดหนุน
                          - แบบสรุปจำนวนนักเรียนและจำนวนเงินอุดหนุนที่ขอเบิกตามประมาณการ
                          - ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับการอุดหนุนจากใบสำคัญรับเงินกับสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
                          - จัดเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงิน
                          - สรุปการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี (ตามยอดจ่ายจริง)
                          - จัดทำรายชื่อนักเรียนรับเงินอุดหนุนเรียนฟรีฯ
                  1.5) บัญชีเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)
                          - คำขอรับการอุดหนุนค่าอาหารเสริมนมตามแบบ นม.1
                               ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม
                               ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์
                          - จัดเก็บหลักฐานบัญชีการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารเสริมนม
                          - รายชื่อนักเรียนรับอุดหนุนนม
                  1.6) บัญชีเงินค่าครองชีพชั่วคราว
                          - คำขอรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
                          - บัญชีรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 
                          - ใบสำคัญรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 
                          - บัญชีรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีแต่งตั้งเพิ่มเติม
                          - บัญชีรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถอดถอน
                  1.7) งานสวัสดิการครูส่งเขตพื้นที่ฯ (กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุ)
                          -  ค่ารักษาพยาบาลกรณีนำใบเสร็จมาเบิก
                          -  ค่ารักษาพยาบาลกรณีรับรองสิทธิ 
                          -  ค่าการศึกษาบุตร
                          -  เงินช่วยเหลือบุตร
                  1.8)  แต่งตั้งผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
                  1.9) ถอดถอนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
                  1.10) จัดทำทะเบียนหนังสือรับเงินอุดหนุน (กรณีปกติ)
                  1.11) งานส่งเอกสารส่งเขตพื้นที่การศึกษา
                  1.12) สำรวจการขึ้นทะเบียน (คนพิการ)และทำทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุน
                  1.13) งานจัดทำคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเขตพื้นที่
                  1.14) งานจัดทำคำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตต่างๆของโรงเรียน  
                  1.15) จัดเก็บเอกสารใบอนุญาตต่าง ๆ ของโรงเรียน
                  1.16) จัดทำทะเบียนบุคลากร
                  1.17) จัดทำทะเบียนครู
                  1.18) จัดทำทะเบียนโรงเรียน
                  1.19) ลงทะเบียนหนังสือรับภายนอก
                  1.20) ลงทะเบียนหนังสือรับภายใน
                          - หนังสือรับภายในฝ่ายบริหารทั่วไป
                          - หนังสือรับภายในฝ่ายวิชาการ
                          - หนังสือรับภายในฝ่ายกิจการนักเรียน
                          - หนังสือรับภายในฝ่ายอนุบาล
                  1.21) ลงทะเบียนคำสั่ง (พร้อมจัดเก็บ)
              2) งานบุคลากร
                  2.1) งานวางแผนอัตรากำลัง
                          -  ตรวจสอบอัตรากำลังให้เพียงพอกับชั้นเรียน
                          -  ประกาศรับสมัครอัตรากำลังที่ขาด
                  2.2) งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งและถอดถอนบุคลากร
                          -  รับสมัครบุคลากร สอบสัมภาษณ์ ทดลองงาน
                          -  จัดเก็บใบสมัครรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครูและบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน
                          -  ติดตามและจัดเก็บเอกสารการทำสัญญาจ้างทดลองงาน/สัญญาจ้างการเป็นครู
                          -  ติดตามและจัดเก็บเงินประกันการทำงาน
                          -  ดำเนินการผ่อนผันครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
                          -  ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
                          -  ดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาครู
                          -  ดำเนินการบรรจุ-จำหน่ายครู และการปรับวุฒิการศึกษา
                          -  จัดทำหนังสือ/ทะเบียน แต่งตั้ง, ถอดถอน ผู้อำนวยการ,ครู, บุคลากรทางการศึกษาและนายทะเบียน
                  2.3) บันทึกข้อมูลเวลาปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
                  2.4) จัดทำเงินเดือนครู - บุคลากร และเจ้าหน้าที่
                  2.5) งานประกันสังคม
                          - นำส่งข้อมูลครูและบุคลากรเข้าใหม่ลาออก
                          - จัดทำรายชื่อและนำส่งเงินประกันสังคมประจำเดือน
                          - คำนวณเงินสมทบรายปีและนำส่งเงินกับธนาคาร 
                  2.6) ดำเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
                  2.7) ดำเนินการขอรางวัลหนึ่งแสนครูดี
                  2.8) ดำเนินการขอรางวัลครูดีในดวงใจ
                  2.9) จัดทำรายชื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการเงินกู้ฯ
                  2.10) จัดเก็บสถิติข้อมูลฐานเงินเดือนครู
                  2.11) รวบรวมและจัดเก็บเอกสารใบคำขอกู้เงินโรงเรียน
                  2.12) งานภาษีอากร
                          - จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภาษีของครู และบุคลากร
                          - จัดทำภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภ.ง.ด.91
                          - บันทึกข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านInternet
                          - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1
                          - จัดทำภาษีเงินได้ ภ.ง.ด.1ก
              3) งานสารสนเทศ
                  3.1) งานสารสนเทศนักเรียน Mas School
                  3.2) งานสารสนเทศการเงินและบัญชี Mas Account
                  3.3) งานสารสนเทศบุคลากร Mas Payroll
                  3.4) ประสานงานกับส่วนกลางในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
                  3.5) ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศภายในฝ่ายบริหารทั่วไป
              4) งานข้อมูลนักเรียน จัดทำทะเบียนประวัตินักเรียน
                  4.1) งานการรับสมัครนักเรียน
                          - ชี้แจงรายละเอียดระเบียบการรับสมัคร
                          - จำหน่ายใบสมัครนักเรียน
                          - เรียกเก็บและตรวจเอกสารเบื้องต้นของนักเรียนเข้าใหม่ก่อนนำส่งงานทะเบียน
                          - จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม MAS School 
                  4.2) จัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัตินักเรียน
                          - จัดเก็บฐานข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม MAS School 
                          - จัดเก็บใบสมัครนักเรียนแยกห้องเรียน
                          - ลงทะเบียนนักเรียนในสมุดทะเบียนเล่มใหญ่
                          - ตรวจสอบและติดตามเอกสารการสมัครเรียน
                          - จัดทำรวบรวมจัดเก็บเอกสารหลักฐานของนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา
                          - จัดทำสถิตินักเรียนประจำวัน
                          - จัดเตรียมรายชื่อและถ่ายรูปนักเรียนเพื่อทำบัตรนักเรียน
                          - งานรับคำร้องต่างๆ เช่น แจ้งย้าย ขอวุฒิการศึกษา ขอหนังสือรับรอง ฯลฯ 
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School