หน้าหลัก
School Update

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนอักษรศึกษาจัดให้มีการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) ประกอบด้วย
      - ความสามารถด้านภาษา
      - ความสามารถด้านคำนวณ
      - ความสามารถด้านเหตุผล
โดยกำหนดการสอบในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 - 14.00 น. ณ โรงเรียนอักษรศึกษา

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School