หน้าหลัก
School Update

ประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น (ยกเว้น ป.6 และ ม.3) และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560

โรงเรียนอักษรศึกษาประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น (ยกเว้น ป.6 และ ม.3) และลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น.

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School