หน้าหลัก
School Update

โรงเรียนอักษรศึกษากำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 โดยจัดตารางดังนี้

ระดับชั้นอนุบาล 1-3

วัน/เดือน/ปี

เวลา

วิชาที่สอบ

วันจันทร์ที่

5 มีนาคม 2561

09.00-10.00 น.

คณิตศาสตร์

10.00-11.00 น.

ภาษาอังกฤษ

11.00-12.30 น.

พักกลางวัน

12.30-13.00 น.

สร้างเสริมลักษณะนิสัย

13.30-14.30 น.

นักเรียนอนุบาลพักผ่อนประจำวัน

วันอังคารที่

6 มีนาคม 2561

09.00-10.00 น.

ภาษาไทย

10.00-11.00 น.

สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

11.00-12.30 น.

พักกลางวัน

12.30-14.30 น.

นักเรียนอนุบาลพักผ่อนประจำวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6

วัน/เดือน/ปี

เวลา

วิชาที่สอบ

วันจันทร์ที่

5 มีนาคม 2561

08.30-10.00 น.

คณิตศาสตร์

10.00-11.00 น.

ประวัติศาสตร์

11.00-12.00 น.

สุขศึกษา

12.00-13.00 น.

พักกลางวัน

13.00-14.00 น.

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

14.00-15.00 น.

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

วันอังคารที่

6 มีนาคม 2561

08.30-0930 น.

วิทยาศาสตร์

09.30-10.30 น.

หน้าที่พลเมือง

10.30-11.30 น.

ภาษาอังกฤษ

11.30-12.30 น.

พักกลางวัน

12.30-13.30 น.

ภาษาไทย

13.30-14.30 น.

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

14.30-15.00 น.

Big Cleaning Day / ครูประจำชั้นโฮมรูม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

วัน/เดือน/ปี

เวลา

วิชาที่สอบ

วันจันทร์ที่

5 มีนาคม 2561

08.30-10.30 น.

คณิตศาสตร์

10.30-12.00 น.

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

12.00-13.00 น.

พักกลางวัน

13.00-14.00 น.

ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

14.00-15.00 น.

สุขศึกษาและพลศึกษา

วันอังคารที่

6 มีนาคม 2561

08.30-10.30 น.

วิทยาศาสตร์

10.30-12.00 น.

ภาษาต่างประเทศ

12.00-13.00 น.

พักกลางวัน

13.00-14.00 น.

การงานอาชีพ

14.00-15.00 น.

ประวัติศาสตร์

วันพุธที่

7 มีนาคม 2561

08.30-10.30 น.

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

10.30-12.00 น.

ภาษาไทย

12.00-12.50 น.

พักกลางวัน

12.50-13.40 น.

คอมพิวเตอร์

13.40-14.30 น.

หน้าที่พลเมือง

14.30-15.00 น.

Big Cleaning Day / ครูประจำชั้นโฮมรูม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารและวิชาภาษาจีน สอบนอกตาราง ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561

วันสอบปลายภาคเรียน แต่งกายด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนเลิก 15.00 น. และนัดสอบซ่อม 8 มีนาคม 2561

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School