หน้าหลัก
School Update

โรงเรียนอักษรศึกษากำหนดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 25-27 กันยายน 2561

 

หมายเหตุ

วิชาภาษาอังกฤษสื่อสารและวิชาภาษาจีน สอบนอกตาราง ระหว่างวันที่ 10 -14 กันยายน  2561

วันสอบปลายภาคเรียน แต่งกายด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนเลิก 15.00 น.

นัดสอบซ่อมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  วันที่ 28 กันยายน 2561

 

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School