หน้าแรก
School Update

ประวัติโรงเรียน

 
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ตั้งอยู่เลขที่ 189/17-18 หมู่ 11 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์ 20150 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทร 038-412118 โทรสาร 038-412118 e-mail : aksornthepprasit@hotmail.com  website : www.aksorn.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปีการศึกษา 2537 เปิดสอนระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อที่ 20 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ชื่อเดิมคือ โรงเรียนเกียรติประภาวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 103/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ได้รับโอนใบอนุญาตจาก พลตำรวจเอกชูเกียรติ เตชะเสน เป็นนางกาญจนา หมดราคี แล้วย้ายมาตั้งอยู่เลขที่ 189/17-18 หมู่ 11 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ต่อมาได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ตามใบอนุญาตเลขที่ ชบ.0394/2537 ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2537
 
โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และนักเรียน เพื่อเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ และอำเภออื่นๆ ในจังหวัดชลบุรี รวมทั้งพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง
 
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School