หน้าแรก
School Update

โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป

โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป ก่อตั้งโดยอาจารย์นิคม หมดราคี เมื่อปี พ.ศ.2513 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกอบด้วยสถานศึกษาดังต่อไปนี้ โรงเรียนอักษรศึกษา โรงเรียนอักษรพัทยา โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา และวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

 

โรงเรียนอักษรศึกษา

เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ทั้ง 3 รอบ ตั้งอยู่เลขที่ 142/26 หมู่ 5 ถนนพัทยา–นาเกลือ (ซอย 13) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150 โทรศัพท์ 038-428938 โทรสาร 038-428938

 

โรงเรียนอักษรพัทยา

เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนหลักสูตรระดับประถมศึกษา Intensive English program ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ทั้ง 3 รอบ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2551 ระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 608/1 ม.10 ซ.พัทยาใต้1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 0-3837-4532 โทรสาร. 0-3837-4531

 

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์

เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ทั้ง 3 รอบ ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่เลขที่ 189/17 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 0-3841-2118 โทรสาร. 0-3841-2118

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา

จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปวช. และ ปวส. ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างยนต์ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การโรงแรม ตั้งอยู่เลขที่ 189/30 ม.11 ถ.เทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา ต.หนองปรือ อ. บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทรศัพท์ 0-3830-0164-5 โทรสาร 0-3830-0626

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ

จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปวช. และ ปวส. ภาคปกติและภาคพิเศษ หลักสูตรสาขาวิชา การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การโรงแรม ตั้งอยู่เลขที่ 111/7 ม.3 ต.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130 โทรศัพท์ 0-3860-4741 โทรสาร. 0-3860-4742

 
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School