หน้าแรก
School Update

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 - 2561

 

ปรัชญาของโรงเรียน  (Philosophy) 

“ เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม กิจกรรมเลิศล้ำ เป็นผู้นำเทคโนโลยี ”
 
เรียนดี หมายถึง โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ที่หลากหลายและตั้งใจแสวงหาความรู้มาพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด
 
มีวินัย หมายถึง โรงเรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในตนเองทั้งในด้านการศึกษาหาความรู้และด้านการดำเนินชีวิตตลอดจนสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นในสังคมได้
 
ใฝ่คุณธรรม หมายถึง โรงเรียนปลูกฝังให้ผู้เรียนใฝ่ศึกษาและปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
 
กิจกรรมเลิศล้ำ หมายถึง โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ ผู้เรียน โดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล
 
เป็นผู้นำเทคโนโลยี หมายถึง โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีต่างๆในการแสวงหาความรู้และสามารถไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ (Identity and Uniqueness)

          1) อัตลักษณ์

“ไหว้งามตามวัฒนธรรมไทย” 

 

          2) เอกลักษณ์

ระดับอนุบาล

“เรียนปนเล่น เน้นพัฒนาการ”

 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

“สรรค์สร้างผลงานศิลปะ”

 

นโยบาย (Policy)

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาและเทคโนโลยี การใช้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ การดำรงชีวิต ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีความรู้ มีสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้
 

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ส่งเสริมความเป็นไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม และดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 

พันธกิจ (Mission)

1.จัดสภาพแวดล้อม และทรัพยากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสมารถในการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน และมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย 
9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
10. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
11. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพในการดำรงชีวิต
12. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อ และเทคโนโลยีในการเรียนรู้
13. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 

เป้าหมาย (Goal)

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี
5. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
6. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
7. ผู้เรียนรักการอ่าน และมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
8. ผู้เรียนรักความเป็นไทย 
9. ผู้เรียนนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
10. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง และชุมชน 
11. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพในการดำรงชีวิต
12. ผู้เรียนใช้สื่อ และเทคโนโลยีในการเรียนรู้
13. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
 

กลยุทธ์ (Strategic)

          กลยุทธ์ที่ 1       จัดสภาพแวดล้อม และทรัพยากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้

          กลยุทธ์ที่ 2       พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          กลยุทธ์ที่ 3       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          กลยุทธ์ที่ 4       ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี

          กลยุทธ์ที่ 5       ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

          กลยุทธ์ที่ 6       พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด

          กลยุทธ์ที่ 7       ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน และมีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

          กลยุทธ์ที่ 8       จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย 

          กลยุทธ์ที่ 9       ส่งเสริมผู้เรียนให้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

          กลยุทธ์ที่ 10       สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน

          กลยุทธ์ที่ 11       พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพในการดำรงชีวิต

          กลยุทธ์ที่ 12       ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อ และเทคโนโลยีในการเรียนรู้

          กลยุทธ์ที่ 13       จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School