หน้าแรก
School Update

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

 
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
 
มาตรา ๓๐ ให้โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ ผู้อานวยการ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกับผู้จัดการหรือผู้อานวยการหรือบุคคลเดียวกันทั้งสามตาแหน่ง ให้ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหรือสองคน ทั้งนี้ จานวนและคุณสมบัติของกรรมการต้องสอดคล้องกับขนาดและประเภทของโรงเรียนในระบบ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
 
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ การเลือกประธานกรรมการ วาระการดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่ง ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง
 
มาตรา ๓๑ ให้คณะกรรมการบริหารของโรงเรียนในระบบมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
     (๑) ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนในระบบ
     (๒) ให้ความเห็นชอบนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในระบบ
     (๓) ให้คาแนะนาการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระบบด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ กิจกรรมนักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน
     (๔) กากับดูแลให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในระบบ
     (๕) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการ
     (๖) ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าของทรัพย์สินที่โรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น
 
ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการต้องเสนอทางเลือกที่ปฏิบัติได้ให้แก่โรงเรียนในระบบด้วย เว้นแต่คณะกรรมการจะเห็นว่าการกู้ยืมเงินนั้นมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของการดาเนินกิจการโรงเรียนในระบบ
 
     (๗) ให้ความเห็นชอบการกาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนในระบบ
     (๘) ให้ความเห็นชอบรายงานประจาปี งบการเงินประจาปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
     (๙) พิจารณาคาร้องทุกข์ของครู ผู้ปกครองและนักเรียน
     (๑๐) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายระบุให้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
 
รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 
1. นางสาวปวีณา หมดราคี ผู้รับใบอนุญาต ประธานกรรมการ
2. นายนิคม หมดราคี กรรมการ กรรมการ
3. นางวิมลรัตน์ บุญชู กรรมการ กรรมการ
4. นางรัตนา ฤทธิ์คง ผู้แทนครู กรรมการ
5. นางสาวศรัญญา ไกยสิทธิ์ ผู้แทนครู กรรมการ
6. นางชาญา สมแก้ว ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
7. นางปิยะนันท์ วรางกูร ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
8. นายเจษฎากร เชิดฉาย ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School