หน้าแรก
School Update

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์กำหนดโครงสร้างการบริหารงานโดยกระจายอำนาจการบริหารให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมตัดสินใจและปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน โดยแบ่งสายการบริหารออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 1) ฝ่ายวิชาการ 2) ฝ่ายบริหารทั่วไป และ 3) ฝ่ายกิจการนักเรียน

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ประกอบด้วยตำแหน่งผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กำหนดนโยบายของสถานศึกษา ตำแหน่งผู้จัดการทำหน้าที่บริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการทำหน้าที่สั่งการและกำกับติดตามการบริหารงานของทุกฝ่าย แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ กำหนดไว้ดังนี้
 
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School