หน้าแรก
School Update

เกียรติประวัติของโรงเรียน

 
 
ปีการศึกษา 2544
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 1 (พ.ศ. 2544 – 2548)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 
ปีการศึกษา 2549
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 
ปีการศึกษา 2554
ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2554
 
ปีการศึกษา 2555
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)  
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 
ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2555
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
ปีการศึกษา 2556
ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
ปีการศึกษา 2557
ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
ปีการศึกษา 2559
ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
รางวัลเชิดชูเกียรติระดับเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 
จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School