หน้าแรก
School Update

 

ครูระดับชั้นอนุบาล 1-3 

 นางลัดดาวัลย์ สุระปัญญา
หัวหน้าสายอนุบาล

 

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล

นางธิดา มั่งมี
ครูเตรียมอนุบาล
นางสาวสุมิตตา กันตคะนันท์
ครูผู้ช่วยเตรียมอนุบาล
นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ทอง
ครูเตรียมอนุบาล
นางสาวมยุรา จันทร์แอด
ครูผู้ช่วยเตรียมอนุบาล

 

ระดับชั้นอนุบาล 1

 
  นางสาวอนิจตา ทองลิ่มสุด
ครูประจำชั้น อ.1/1
  นางสาวสุดารัตน์ บัวประกอบ
ครูประจำชั้น อ.1/2
 

  ระดับชั้นอนุบาล 2
     
  นางสาวพหุสุวรรณ โหมดทอง
ครูประจำชั้น อ.2/1
นางสาวสุกัญญา วงศ์นก
ครูประจำชั้น อ.2/2
นางสาวศศิธร ศรีโยธา
ครูประจำชั้น อ.2/3

  ระดับชั้นอนุบาล 3 
 
 นางสาวอัมพิกา สามงามพา
ครูประจำชั้น อ.3/1 

นางสาวอรอินทุ์ เก่งเดช
ครูประจำชั้น อ.3/2

  นางสาวปิยวดี ภิรมย์
ครูประจำชั้น อ.3/3 

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School