หน้าแรก
School Update

 

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
        

  นายสิทธิเดช ทรัพย์ดี
ครูประจำชั้น ป.5/1

  นางสาวณัฐรดา ลาภนาคทอง
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวสุภาวดี หวังทรัพย์
ครูประจำชั้น ป.5/3


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
       
  นางยุพา โอบอ้อม
ครูประจำชั้น ป.6/1
 
  นางสาวอัมพวัน สุขดาษ 
ครูประจำชั้น ป.6/2
  นางนราวดี ปานใย
ครูประจำชั้น ป.6/3

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School