หน้าแรก
School Update

 

ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
     
นางสาวพรรณทิพย์  ลิ้มสุวรรณ
ครูประจำชั้น ม.1/1
นางสาวศิริพร คงวิเศษ
ครูประจำชั้น ม.1/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
     
นางสาวนลินี บุญสัน
ครูประจำชั้น ม.2/1
นายทรงศักดิ์ ทองเชื่อ
ครูประจำชั้น ม.2/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
        
นายภัทรนันท์ อิ่มกลาง
ครูประจำชั้น ม.3/1
นางสาวลลิตา พิไลพันธ์
ครูประจำชั้น ม.3/2
นายวสันต์  พิมแพง
ครูประจำชั้น ม.3/3

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School