หน้าแรก
School Update

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
 
นางสาวอรเพ็ญ ศรีทอง
หัวหน้างานธุรการ
 
นางสาวสุนันทา เป้าทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน)
 
นางสาวมนัญญา อาทิตย์ตั้ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน)

 

   

นางสาวพิมพ์ลภัส  เกี้ยวไทยสงฆ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานทะบียน)

นางสาวศวรรญา สังเกตุ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรัฐศิมาภรณ์ ม่วงทอ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School