หน้าแรก
School Update

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์

 

นายนิคม หมดราคี
ประธานกรรมการฯ และผู้จัดการ
 
ดร.ปวีณา หมดราคี
ผู้รับใบอนุญาต
 
นายเจษฎากร เชิดฉาย
ผู้อำนวยการ

 

นางสาวอัญชลี ทับกลัด นางรัตนา ฤทธิ์คง นายเชิดศักดิ์ เจริญเนตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School