การจัดการศึกษา

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเทพประสิทธิ์ประกอบด้วย 7 งาน คือ งานพัฒนาหลักสูตร งานวัดและประเมินผล งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานวิจัยในชั้นเรียน งานประกันคุณภาพการศึกษา งานห้องสมุด และงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งมีรายละเอียดของงาน ดังนี้ 

     1.งานหลักสูตร โดยมีขอบข่ายงาน ดังนี้ 

               1. งานจัดทำหลักสูตร โดยมีขอบข่ายงาน ดังนี้ 
                    1.1โดยจัดให้มีหลักสูตร และเอกสารประกอบหลักสูตร เช่น ชุดการสอน กำหนดการสอน (ตารางสอนโปรแกรมการสอน) แผนการสอน ให้เพียงพอและครบทุกระดับชั้น
                    1.2 ศึกษาและทำความเข้าใจหลักสูตรให้ชัดเจนตั้งแต่หลักการ จุดหมาย โครงสร้าง ของหลักสูตร เนื้อหาสาระ ตลอดจนถึงการวัดผลและการประเมินโดยจัดตั้งเป็น คณะกรรมการการวิเคราะห์หลักสูตร 
                    1.3 วางแผนการนำหลักสูตรไปใช้ โดยการจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและอาจารย์ 
เพื่อชี้แจง แนะนำ ทบทวนหลักสูตร ก่อนเปิดภาคเรียน 

               2. งานนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีแนวปฏิบัติงานดังนี้ 
                    2.1 ศึกษาและทำความเข้าใจถึงหลักการและวิธีปฏิบัติในการนิเทศภายในให้ชัดเจน เพื่อเกิดความหมั่นใจในการดำเนินการ 
                    2.2.สร้างความหมั่นใจระหว่างผู้บริหาร และคณะอาจารย์ เพื่อการยอมรับซึ่งกันและกัน
                    2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็นประธานผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนก และคณะอาจารย์ที่มีความเหมาะสมร่วมเป็นกรรมการ 
                    2.4 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่วางแผนเพื่อดำเนินการนิเทศภายใน ตามกระบวนการ 5 ขั้น คือ 
                              - การพัฒนาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ 
                              - การวางแผน 
                              - การสร้างเครื่องมือ 
                              - การปฏิบัติการนิเทศ 
                              - การประเมินผลการนิเทศ 
                    2.5 จัดให้มีเครื่องวัสดุ เอกสาร ที่จำเป็นสำหรับการนิเทศให้พร้อมที่จะใช้อย่างเพียงพอ 
                    2.6 ดำเนินการนิเทศตามแผนและโครงการที่กำหนดโดยจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานให้ชัดเจน
                    2.7 เลือกใช้กิจกรรมนิเทศที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนิเทศ 
                    2.8 เยี่ยมชั้นเรียนและสังเกตการณ์สอนเพื่อทราบปัญหาและพฤติกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์และนักเรียน โดยมีแบบบันทึกการสังเกตการณ์สอน 
                    2.9 จัดให้มีการประเมินผลการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูและพัฒนาการเรียนการสอน

               3. งานแผนการสอน มีแนวปฏิบัติงานดังนี้ 
                    3.1จัดให้มีแผนการสอนที่ครบถ้วนทุกสาขาวิชา ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำและกระตุ้นให้ครูจัดทำและติดตามการนำไปใช้ด้วย 
                    3.2 จัดห้องเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนนักเรียน รวมถึงการจักวัสดุ/ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียงพอตามความจำเป็น 
                    3.3 จัดสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และห้องพิเศษเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มประสบการณ์ต่างๆ ตามสภาพความพร้อมของโรงเรียน 
                    3.4 ตรวจสอบการจัดตารางสอนให้เหมาะสมกับเวลาและสอดคล้องกับอัตราเวลาเรียนในหลักสูตร ทุกสาขาวิชา ทุกชั้นเรียนและให้มีตารางสอนรวมของโรงเรียน 
                    3.5 จัดทำ หรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตรและแบบพิมพ์ต่างๆที่สนับสนุนการสอน เช่น แนวการสอน แผนการสอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ผู้สอนให้เพียงพอทุกโดยการสำรวจความต้องการ 
                    3.6 จัดอาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ประจำวิชา ให้เหมาะสมโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความถนัด หากไม่สามารถดำเนินการได้ให้จัดตามความสมัครใจทั้งนี้ให้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดกับนักเรียนด้วย 
                    3.7 ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู โดยการตรวจแผนการสอน ชุดการสอนและสื่อการสอนของครู อย่างสม่ำเสมอ 
                    3.8 เยี่ยมชั้นเรียน สังเกตการสอนและนิเทศการสอนโดยกำหนดเป็นปฏิทินงานไว้ 
                    3.9 จัดอาจารย์เข้าสอนแทนอาจารย์ที่ขาดหรืออาจารย์ที่ไม่มาปฏิบัติงาน โดยมีการบันทึกมอบหมายงานและบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
                    3.10 ติดตามช่วยเหลือพิเศษ ช่วยแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ ให้ขวัญและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
                    3.11 เป็นผู้นำอาจารย์ในการปรับปรุงการสอน ให้รู้จักเทคนิคและวิธีการสอนแบบต่างๆ และเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คำนึงถึงสภาพความพร้อมของนักเรียน โรงเรียน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี

     2. งานวัดผลและประเมินผล มีขอบข่ายงานดังนี้

               1. งานข้อสอบมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
                    1.1 จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
                    1.2 จัดสร้างเครื่องมือวัดผลที่มีคุณภาพ และปรับปรุงการสร้างข้อสอบของอาจารย์ให้มีมาตรฐานและประสิทธิ์ภาพ โดยการอบรมให้ความรู้ ประชุมปฏิบัติการสร้างข้อสอบ 
                    1.3 ให้มีคณะกรรมการวัดผลของโรงเรียนเพื่อวัดผลและประเมินผลการเรียนของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดและจัดเรียนซ่อมเสริมเพื่อปรับระดับคะแนนให้นักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์
                    1.4 วางแผนกำหนดระยะเวลาการวัดผลและประเมินผลและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักสูตรและเวลาเรียน

               2.งานสถิติผลสัมฤทธิ์ มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
                    2.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น และนำผลการวิเคราะห์มาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
                    2.2 จัดทำสถิติแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกคนและทุกวิชา เพื่อสามารถตรวจสอบความสามารถผู้เรียน

          3.งานประมวลผลกลาง มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
                    3.1 ออกแบบการประเมินการเรียนรู้ (ข้อสอบ) กลางภาคและปลายภาคเรียนเพื่อประเมินความรู้ตามมาตรฐานวิชาแต่ละช่วงชั้น ให้สอดคล้องกับการประมวลผลกลางของระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
                    3.2 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนเพื่อสอบประมวลผลกลางในระดับประเทศ 
                    3.3 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ เพื่อนำผลการวิเคราะห์มาใช้เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 

              4.งานเอกสารผลการเรียน มีขอบข่ายงานดังนี้ 
                    จัดหา จัดทำ เก็บรักษา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวัดผล การประเมินผล ดังนี้ 
                              -ทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
                              -ใบประกาศนียบัตร(ปพ.2) 
                              -แบบรายงานผู้จบการศึกษา(ปพ.3) 
                              -แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ปพ.4) 
                              -แบบบัญชีเรียกชื่อ(ปพ.5) 
                              -แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคล(ปพ.7) 
                              -แบบระเบียนผลการเรียนสะสม(ปพ.8) 
                              -แบบบันทึกผลการเรียนรายวิชา(ปพ.9) 

    3.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีขอบข่ายงานดังนี้ 

            3.1 งานโครงการตามกลุ่มสาระ 

            3.2 งานชมรม 

            3.3 งานลูกเสือ 

    4.งานวิจัยในชั้นเรียน มีขอบข่ายงานดังนี้ 

            4.1 งานวิจัยในชั้นเรียน มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
                    1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโรงเรียน โดยเน้นการวิจัยที่เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์กรในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน 
                    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลการวิจัยไปใช้ 
                    3. จัดอบรมเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 

            4.2 งานเผยแพร่งานวิจัย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
                    1. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวิจัย ผลการวิจัย และพัฒนาสังคม 
                    2. ประสานงานการวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียน 
                    3. เป็นแหล่งกลางในการทำวิจัย และประสานงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน

    5.งานประกันคุณภาพการศึกษา 

               งานประกันคุณภาพ เป็นการตรวจการประเมินคุณภาพภายใน สามารถแบ่งช่วงระยะการทำงานออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
               ระยะ ที่ 1 การวางแผนการตรวจประเมิน มีขอบข่ายของงาน คือ 
                    - กำหนดปฏิทินการตรวจปะเมินล่วงหน้า 
                    - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินก่อนกำหนดการตรวจประเมินฝ่าย
                    - ดำเนินการ/ปฏิบัติการ รวบรวม สรุป ตามระยะเวลาที่กำหนด 
               ระยะที่ 2 การวิเคราะห์รายงานประจำปี/การรายงานประเมินตนเอง มีขอบข่ายของงาน คือ 
                    - การรายงานประเมินตนเอง เมื่อคณะกรรมการได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ และได้รับรายงานการประเมินตนเองของฝ่าย ส่งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินเพื่อจัดทำรายละเอียด และวิเคราะห์การตรวจสอบประเมินตนเองภายในของฝ่าย
               ระยะที่ 3 การรายงานผล มีขอบข่ายของงาน คือ 
                    - การวิเคราะห์และสรุปผล คณะกรรมการตรวจประเมินนำข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
               ระยะที่ 4 การรายงานผล มีขอบข่ายของงาน คือ 
                    - การรายงานและสรุปผล เมื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพทำการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนำเสนอทีมพัฒนาคุณภาพเพื่อสรุปเป็นแนวทางในการบริหาร ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป โดยมีงานหลักดังนี้
                    - จัดทำรายงานการประเมินตนเอง มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
                            1. จัดทำปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา ให้คลอบคลุมทุกฝ่าย โดยมีการประสานงานกับฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
                            2.วางแผนการใช้ทรัพยากรให้มีความเหมาะสมและคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน 
                            3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร และภายนอกในการจัดทำโครงการต่างๆ ร่วมกัน 
                            4.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานในการวางแผนและพัฒนา 
                            5.ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 

    6.งานห้องสมุด

               ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลและควบคุมในเรื่องของ ห้องสมุด จัดทำสถิติการใช้บริการข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำโครงการสนับสนุนในการใช้ห้องสมุด โดยมีงานหลักดังนี้ 
               - งานจัดซื้อจัดหาหนังสือ 
               - งานซ่อมบำรุงหนังสือ 
               - งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

    7. งานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

            7.1 งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม มีขอบข่ายงานดังนี้
                    1. ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์รู้จักคิดค้นสร้างสรรค์สื่อหรือวิธีการใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนนำไปสู่การสร้างผลงานทางวิชาการ 
                    2. จัดให้มีศูนย์สื่อหรือศูนย์วิชาการโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ หรือการผลิตและบริการสื่อแก่อาจารย์ผู้สอน 
                    3. จัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ โดยการสังเกตการณ์สอน การดูแลแผนการสอน บันทึกการสอน ชุดการสอน สถิติการยืมสื่อ 
                    4.จัดหาบริการวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อสารการเรียนการสอนแก่อาจารย์อย่างเพียงพอและครบถ้วนทุกสาขาทุกวิชา มีการสำรวจความต้องการ วางแผนเพื่อจัดหา และดำเนินการ 
 
   
        7.2 งานเทคโนโลยี มีขอบข่ายงานดังนี้
                    1. แสวงหาแหล่งวิทยาการและสื่อทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นสื่อทางการเรียนการสอน ทั้งในชุมชนหรือท้องถิ่น เช่น บุคลากร สถานที่ประกอบการ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน 
                    2. จัดทำศูนย์ข้อมูล หน้าที่ดูแลและควบคุมในเรื่องของ ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School