กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
        
 
          กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีตามแนวทางและวิธีการลูกเสือ (Scout Metthod ) ซึ่งมีองค์ประกอบ ๗ ประการ ได้แก่ คำปฏิญาณและกฎ เรียนรู้จากการกระทำ ระบบหมู่ การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน การศึกษาธรรมชาติ ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม และการสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ผู้ที่ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็ก 
 
     
 

        
          กิจกรรมแนะแนว โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์จัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนดและตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลักสูตรฯ โดยจัดให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ด้านการงานและอาชีพ ด้านชีวิตและสังคม มีกิจกรรม ๔ กลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมรู้จักเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น กิจกรรมการแสวงหาและใช้ข้อมูลสารสนเทศ กิจกรรมการตัดสินใจและแก้ปัญหา และกิจกรรมการปรับตัวและดำรงชีวิต
 

          กิจกรรมชุมนุม ขอบข่ายในการจัดกิจกรรมชุมนุมที่ทางโรงเรียนดำเนินการมีดังนี้ ๑)เป็นกิจกรรมที่เกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น ๒)เป็นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู้เรียน ๓)เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา และทั้งในและนอกเวลาเรียน

 

     

 

     

 

 

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School