กิจกรรม

กิจกรรมวันสำคัญ

 

          โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณี และขนบธรรมเนียมต่างๆ ที่ต้องรักษาสืบต่อไป โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับประเพณีของวันสำคัญต่างๆ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้รู้จักแสดงออก และมีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้แก่ กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา) กิจกรรมวันสำคัญทางวัฒนธรรม ประเพณี (วันไหว้ครู ลอยกระทง) กิจกรรมวันสำคัญของครอบครัว (วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก) กิจกรรมฉลองความสำเร็จ (วันประทับใจ) และกิจกรรมวันสำคัญอื่นๆ เช่น วันวิทยาศาสตร์ วันสุนทรภู่ เป็นต้น

 

     

 

     

       

          นอกจากกิจกรรมวันสำคัญแล้ว โรงเรียนยังจัดกิจกรรมกีฬาสีและกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเป็นประจำทุกปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา อีกทั้งโรงเรียนยังส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกในกิจกรรมภายนอกโรงเรียนกับหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้น ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านศิปะ ดนตรี และกีฬา

 

     

 
 
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School