กิจกรรม

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์

 

         กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม 

 
          แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ การจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ เน้นให้ผู้เรียนร่วมกันสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหา ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ร่วมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วมรายงานผล พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการจัดกิจกรรม
 
          ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ที่โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ที่จัดให้แก่นักเรียน ได้แก่ กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำในโรงเรียน กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ กิจกรรมพื้นที่น้อยนิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
 
 
    
Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School