หน้าหลัก
School Update

โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร”

ปีการศึกษา 2561

วันทีี่ 18-19 พ.ค. 61

โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ ได้จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “ค่ายพุทธบุตร” ขึ้น ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร สังกัดธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เขารับการอบรมธรรมะ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

Copyright 2013 Aksorn Group of Pattaya School